Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Ekologija in varstvo okolja - Izdelava strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom
Ekologija in varstvo okolja

Izdelava strokovnih ocen obremenitev okolja s hrupom

Dejavnost se izvaja v Centru za ekologijo in varstvo okolja, kjer vam strokovno in hitro izdelamo Strokovno ocena obremenitve okolja s hrupom, ki je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Strokovna ocena je v skladu s 15.členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/2005, 34/2008, 109/2009, 62/2010) obvezni sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdela jo lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa emisij hrupa v okolju. Strokovna ocena je tako obvezna za vse objekte, kjer so prisotni viri hrupa - obrate in naprave.

 

Definicija naprave in obrata je podana v Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)  kot:

  • Naprava je nepremična ali premična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov in na istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani procesi, ki lahko povzročajo obremenitev okolja.

  • Obrat je celotno območje, ki ga upravlja isti upravljavec in na katerem je ena ali več naprav, vključno s pripadajočo ali z njimi povezano infrastrukturo in tehnološkimi procesi, v katerih se proizvajajo, skladiščijo ali kakor koli drugače uporabljajo nevarne snovi.

Strokovno oceno izdelamo na podlagi računskih metod po zahtevah standarda SIST ISO 9613-2 za industrijo, delež obremenitve kot posledice cestnega prometa na območju posega ovrednotimo po zahtevah standarda XPS 31-133 ter železniškega prometa po zahtevah standarda RMR. V kolikor pa so izpolnjeni pogoji, pa je možno strokovno oceno izdelati tudi na podlagi meritev po zahtevah standarda SIS IS 1996-1,2. Za vse metode imamo pridobljena pooblastila na podlagi akreditiranih postopkov podani v akreditacijski listini LP-053.

Strokovna ocena se prav tako nahaja na Seznamu elaboratov in izkazov, ki jih je objavilo Ministrstvo za okolje kot pomoč in vodilo projektantom ter pristojnim upravnim organom za gradbene zadeve, ki izdajajo gradbena dovoljenja (več najdete TUKAJ).

 

 

Izvajalci:

IVD Maribor:  CEVO-preskusni laboratorij

Zoran Belić, univ.dipl.inž.str.

 Kontakt / povpraševanje:

 

IVD Maribor (CEVO)

 E-povpraševanje
 02 421 60 30

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006