Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Strokovni delavec za varnost pri delu
Strokovni delavec za varnost pri delu

Dejavnost se izvaja v Centru komisijskih pregledov in v podružnicah LJ, CE, NG

 

IVD izvaja v vseh podjetjih, kjer nimajo zaposlenih lastnih strokovnih delavcev, vse naloge strokovnega delavca za varnost pri delu kot zunanji pogodbeni strokovni delavec, v skladu z 18. in 19. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

 

 

S stranko se sklene pogodba o izvajanju del, v kateri se opredeli obseg izvajanja strokovnih nalog ter način obračuna del. Možna je varianta, kjer se strokovne naloge izvajajo in obračunajo po vsakokratnem naročilu stranke. Lahko pa stranka prenese na nas kompletno izvedbo z zakonom predpisanih strokovnih nalog ali del teh nalog in skrb nad tekočim izvajanjem strokovnih nalog ob fiksnem mesečnem znesku, ki se določi na podlagi obstoječega stanja.

Dejavnost strokovnega delavca za varnost pri delu obsega:

Opravljanje vseh strokovnih nalog s področja varnosti pri delu kot zunanji strokovni delavec oziroma služba.

 

IVD kot pogodbeni strokovni delavec organizira in izvaja naslednje naloge:

izvaja usposabljanje zaposlenih za varno delo

opravlja preglede in preizkuse delovne opreme

opravlja periodične preiskave delovnega okolja

izdeluje izjave o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen

izdeluje potrebna navodila za varno delo

izvaja občasni notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo

vodi vse zakonsko predpisane evidence za varnost pri delu

sodeluje s področja varnosti pri delu v imenu naročnika:

s pooblaščenim zdravnikom za opravljanje nalog zdravstvenega varstva

z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami v zvezi z varnostjo pri delu

spremlja stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za naročnika s predlogi ukrepov

svetuje naročniku:

pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo

glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja

pri organiziranju varnosti pri delu za opravljanje del z drugimi podjetji, kooperanti ali opravljanju del na skupnem delovišču

pri izvajanju ali organiziranju ostalih ukrepov za varnost pri delu

 

Opravljanje naloge odgovorne osebe za požarno varnost v skladu s 36.členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur.list RS št.71/93), kjer bi IVD:

izvajal usposabljanje vseh zaposlenih za varstvo pred požarom

izvajal nadzor nad izvajanjem predpisanih ukrepov varstva pred požarom

organiziral preglede gasilnih aparatov in hidrantov

organiziral preglede vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

vodil vse zakonsko predpisane evidence s področja požarne varnosti

sodeloval s področja požarnega varstva v imenu naročnika z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami v zvezi s požarno varnostjo

 

 

Svetovanje na kompletnem področju varnosti in zdravja pri delu

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006