Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Reference - Varstvo okolja in ekologija
Varstvo okolja in ekologija

Vplivi na okolje

Poročilo o vplivih na okolje za projekt MARIFARM - gradnja novega galenskega laboratorija ob Minačikovi ulici v Mariboru na parc.št. 1044/1, 1044/2, 1044/3 in 1048/1, k.o. 680-Tezno; Naročnik in investitor: Farmadent d.o.o., oktober 2006.

Poročilo o vplivih na okolje za rekonstrukcijo in razširitev skladišča in pretakališča tekočih kemikalij na lokaciji Color v Preski pri Medvodah, Naročnik: Brinox d.o.o. Medvode, Investitor Color d.d. Medvode, december 2006.

Poročilo o vplivih na okolje za novogradnjo bencinskega servisa Petrol na lokaciji Maribor, Tržaška 13, Naročnik in investitor Petrol d.d. Ljubljana, 27.06.2006.

Strokovna ocena vplivov na okolje za nadomestno gradnjo BS Petrol v  Celju, Ljubljanska cesta 38, Naročnik in investitor Petrol d.d. Ljubljana, 26.06.2006.

Strokovna ocena vplivov na okolje za delno rekonstrukcijo Obrata Ljutomer na lokaciji Rada Pušenjaka 10, 9240 Ljutomer, na parc.št. 1086, 1082/3 k.o. Ljutomer, Naročnik in investitor: Krka d.d. Novo mesto, september 2006.

Strokovna ocena vplivov na okolje za železniško polnilnico Nova Gorica, Naročnik in investitor Petrol d.d. Ljubljana, januar 2006.

Strokovna ocena o vplivih na okolje aneks k proizvodnji hali in kromatirnico - legalizacija za AGIS ZAVORE d.d., Naročnik: Projekta Inženiring Ptuj d.d., Investitor: Agis Zavore d.d., oktober 2006.

Strokovna ocena o vplivih na okolje za gradnjo betonarne MTB v industrijski coni I-8 Hoče, na parc.št. 81/1, 81/2 k.o. Spodnje Hoče, Naročnik: Arhitekt biro za projektiranje Petar Vekič s.p. Maribor, Investitor: MTB d.o.o. Maribor, september 2006.

Strokovna ocena vplivov na okolje za rekonstrukcijo bencinskega servisa OMV KOPER TOMOS na lokaciji Šmarska cesta 4a, 6000 Koper, Naročnik: Movida d.o.o. Koper, Investitor: OMV SLOVENIJA, Trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o., november 2006.

Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki in strokovna ocena zaprašenosti v času rušitve, rekonstrukcije, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječe poslovne stavbe Lip Radomlje v Radomljah, Pelechova 15, na parceli št. 756/2 k.o. Homec v večstanovanjski objekt, Naročnik: Movida d.o.o. Koper, Investitor: JAKA COMMERCE  d.o.o., Ljubljana, junij 2006.

Revizija poročila o vplivih na okolje za projekt PODALJŠEK VRS SUROVIN, 04.05.2006, izdelovalec poročila o vplivih na okolje: Envita, storitve in svetovanje, d.o.o., Naročnik in investitor: Krka d.d. Novo mesto.

Celovito poročilo o vplivih na okolje za projekt rekonstrukcije kotlarne in postavitev sistema za soproizvodnjo toplotne in električne energije v podjetju KLI Logatec d.d. na lokaciji Tovarniška 36, 1370 Logatec, Naročnik: ECO POWER CEA d.o.o., Investitor: KLI Logatec d.d., maj 2006.

Strokovna ocena vplivov na okolje za novogradnjo poslovnega objekta - mizarske delavnice na Ptuju in rušitev obstoječih objektov na zemljišču s parc.št. 2733, 2734, 2735, 2736 in 2737 vse k.o. Ptuj, Naročnik: Žlahtič d.o.o. Ptuj, Investitor Žlahtič d.o.o. Ptuj, maj 2006.

Revizija poročila o vplivih na okolje za objekt predelave rastlinskih olj v biodiesel na lokaciji Grajski trg 21, 2327 Rače, Izdelovalec poročila o vplivih na okolje: EKOSYSTEM Zavod za ekološki in varstveni inženiring Maribor, Investitor: PINUS TKI d.d. Rače, 07.02.2006.

Okoljski monitoringi

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Hrastje-Lešnica - naročnik SCT d.d., 2005 in 2006

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Šentvid-Koseze II �?? naročnik SCT d.d., 2005 in 2006

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Cogetinci-Vučja vas - naročnik SCT d.d. - v izvajanju 2005, 2006, 2007

zvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje mostu AC čez Dravo v Mariboru - naročnik CPM d.d. - v izvajanju 2005, 2006, 2007

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje HE Avče -  naročnik SCT d.d. - v izvajanju, 2006, 2007

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Maribor - Lenart I in II etapa - naročnik SCT d.d. -  v izvajanju, 2006, 2007

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Zrkovska - priključek Pesnica - naročnik SCT d.d. - v izvajanju 2006, 2007

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje viadukt rondo AC Slivnica Pesnica - naročnik Vegrad d.d. - v izvajanju 2006, 2007

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Maribor-Lenart III.etapa in AC Lenart-Sp.Senarska - naročnik SCT d.d. - v izvajanju 2006, 2007

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje HC Hajdina-Ormož, G1-2 Hajdina (Draženci-Ptuj), I.faza (1 in 2 sklop) - naročnik CP Ptuj - v izvajanju 2006, 2007

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Slivnica-Pesnica (gradnja premost. objektov) - naročnik SCT d.d., 2005 in 2006

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Krška vas-Obrežje - naročnik SCT d.d., 2003, 2004, 2005

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Šentvid-Koseze - naročnik SCT d.d., 2004, 2005

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Smednik-Krška vas - naročnik SCT d.d., 2004, 2005

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Dobruška vas-Smednik II - naročnik SCT d.d., 2004, 2005

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje Obvoznice Pragersko - naročnik SCT d.d., 2004, 2005

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Bič-Korenitka - naročnik Primorje d.d., 2003

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje MMP Obrežje - naročnik SCT d.d., 2003, 2004

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Kronovo - Dobruška vas - naročnik SCT d.d., 2003, 2004

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Dobruška vas-Smednik - naročnik SCT d.d., 2004, 2005

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje mostu 5-1 odsek AC Krška vas-Obrežje - naročnik GRADIS d.d., 2004

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje Zahodne Obvoznice Maribor - naročnik CPM d.d., 2004

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času obratovanja Zahodne Obvoznice Maribor - naročnik CPM d.d.

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje AC Korenitka-Pluska - naročnik SCT d.d., 2004

 

MERITVE EMISIJ V ZRAK - na izpustih podjetja - večletno sodelovanje

LEK d.d.

Primorje d.d. Ajdovščina

Fructal d.d. Ajdovščina

CPK d.d.

ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d. Šempeter pri Novi Gorici

TCG UNITECH LTH-OL Škofja Loka

NONFERRUM d.o.o. Kranj

KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.

CONTAINER d.o.o. Celje

Mariborska livarna Maribor d.d.

TALUM d.d. Kidričevo

ETI ELEKTROELEMENT d.d. Izlake

ETI STEATIT d.o.o. Kamnik

SAVATECH d.o.o. Kranj

SAVA SCHAEFER d.o.o. Kranj

BREST POHIŠTVO d.o.o. Cerknica

TDR-Metalurgija d.d. Ruše

LENTHERM INVEST d.o.o. Lenart v Slovenskih Goricah

ENERGETIKA PREDDVOR d.o.o.

INKOS d.o.o. Krmelj

ELAN d.d. Begunje

TONDACH SLOVENIJA d.o.o.

DROGA KOLINSKA d.d. Ljubljana

Gorenje Notranja oprema d.o.o.

KEMIPLAS d.o.o. Dekani

TOM d.o.o. Maribor

SILKEM d.o.o. Kidričevo

JULON d.d. Ljubljana

Papirnica Vevče d.o.o.

SCHVAB d.o.o. Slovenske Konjice

LIPA Ajdovščina d.d.

EKOL d.o.o. Kranj

EXOTERM IT d.o.o. Kranj

TVT NOVA d.o.o. Maribor

PRIMAT d.d. Maribor

Tovarna Olja Gea d.d. Slovenska Bistrica

Goriške Opekarne d.d.

AQUASAVA d.o.o. Kranj

KLI Logatec d.d.

BELINKA KEMOSTIK d.o.o. Kamnik

ALCAN TOMOS d.o.o. Koper

THERMOKON d.o.o. Slovenske Konjice

LESONIT d.o.o. Ilirska Bistrica

IMP Klima d.o.o. Godovič

Wienerberger Opekarna Ormož d.d.

Opekarna Pragersko d.d.

TREIBACHER SCHLEIFMITTEL d.o.o.

Pocinkovalnica d.o.o.Celje

Regeneracija d.d. Lesce

PALOMA d.d. Sladki Vrh

TERMO d.d. Škofja Loka

Sogefi Filtration d.o.o. Medvode

LESNINA EMMI d.d. Slovenska Bistrica

TANIN SEVNICA d.d.

URSA SLOVENIJA d.o.o. Novo Mesto

ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana

IMPREGNACIJA d.o.o. Hoče

COLOR d.d. Medvode

 

Meritve imisij v zrak 

izvajanje okoljskega monitoringa vpliva na zrak v času gradnje BS Podplat, naročnik in investitor: PETROL d.d., Ljubljana,

izvajanje okoljskega monitoringa vpliva na zrak v času poskusnega obratovanja BS Podplat, naročnik in investitor: PETROL d.d., Ljubljana,

meritve imisij snovi v zrak za projekt BS Celje Magistrala Vzhod - naročnik in investitor: PETROL d.d., Ljubljana,

meritve imisij snovi v zrak v času gradnje in obratovanja za BS SHELL Maribor, naročnik in investitor: SHELL ADRIA

 

Preiskave delovnih mest - dolgoročno poslovno sodelovanje

TREIBACHER SCHLEIFMITTEL d.o.o.

TDR-Metalurgija d.d. Ruše

Športni Center Pohorje

Dravske Elektrarne Maribor d.o.o.

CARRERA OPTYL d.o.o. Ormož

SAVATECH d.o.o. Kranj

DELO Prodaja d.d. Ljubljana

DELO-T&R d.d. Ljubljana

DELO Tiskarna d.d. Ljubljana

TVT NOVA d.o.o. Maribor

ONKOLOŠKI INŠTITUT Ljubljana

PALOMA d.d. Sladki Vrh

ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d.

PLINARNA MARIBOR d.d.

VARIS LENDAVA

ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

HENKEL SLOVENIJA d.o.o. Maribor

ADRIA AIRWAYS d.d. Ljubljana

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

TOM d.o.o. Maribor

BELINKA KEMOSTIK d.o.o.

KLI Logatec d.d.

TALUM d.d. Kidričevo

SILKEM d.o.o. Kidričevo

PETROL d.d. Ljubljana

ŽITO GORENJKA d.d.

LEK d.d.

Palfinger  d.o.o. Maribor

TVT NOVA d.o.o. Maribor

KBM INVEST d.o.o. Maribor

KBM FINEKO d.o.o. Maribor

KBM LEASING d.o.o. Maribor

KEMIPLAS d.o.o. Dekani

Perutnina Ptuj d.d.

 

Meritve hrupa v okolju - večletno poslovno sodelovanje

PETROL d.d. LJUBLJANA

ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana

LEK d.d.

ALUMAR d.o.o.

EKO-EKOINŽENIRING d.o.o.

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d.

OPEKARNA PRAGERSKO d.d.

SNAGA d.o.o.

CPK d.d., Družba za vzdrževanje cest

LIVARNA VUZENICA d.o.o.

ADK d.o.o.

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

METALNA SENOVO d.o.o.

INEA d.o.o

ELEKTRA d.d.

EVACO d.o.o.

EXPERTO INTERNATIONAL d.o.o.

KRAŠKI ZIDAR d.d.

INKOS d.o.o.

KRKA d.d.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

PERUTNINA PTUJ d.d.

KOŠAKI TMI d.d.

ENERGOCONSULTING d.o.o.

TVT NOVA d.o.o. Maribor

PRIMORJE d.d.

SCT d.d.

GRANIT d.d.

HIT d.d. Nova Gorica

PROTECH d.d.

NAFTA PETROCHEM d.o.o. Lendava

SAVASEPARACIJA d.o.o.

 

Meritve zvočne izolativnosti

PRIMORJE d.d.

SCT d.d.

GRANIT d.d.

KONSTRUKTOR d.d.

KOMUNAPROJEKT d.d.

STAVBAR GRADNJE d.o.o.

HIT d.d. Nova Gorica

INŽENIRING BIRO d.o.o.

SGP POMGRAD - GRADNJE d.o.o.

CASTRUM d.o.o.

BENE Pisarniško pohištvo d.o.o.

HOJA MOBILES d.d.

PROGRAD Protner Zdenko s.p.

LESNINA INŽENIRING d.d.

SGP TEHNIK d.d.

SPEKTER INVEST d.o.o.

BEGRAD Črnomelj d.o.o.

MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.

VITOM d.o.o.

PROTECH d.d.

PROANDO d.o.o.

GRAFIK International d.o.o.

SINET d.d.

 

MERITVE PREZRAČEVANJA (intenzivnost, hrupnost, meritve po kadilskem zakonu)

sodelovanje z izvajalcem instalacijskih del EVACO d.o.o. Maribor (večji projekti: objekt A v ZZV Maribor, KOLOSEJ Maribor, Srednja tekstilna šola Maribor, kontrolni veterinarski objekt v MMP Gruškovje, Lek Obrat Lendava, blok ob Knafelčevi ulici v Mariboru)

sodelovanje s podjetjem ENERGOCONSULTING d.o.o. Maribor (večji projekti: lokali in trgovine v objektu INTERPARK Celje, OŠ Lovrenc na Pohorju, skladišče PINUS Rače, Elektroremont Radvanje, ADK Hoče, trgovina ZARA v Europarku v Mariboru, ureditev podstrešja v univerzitetni stavbi na Slomškovem trgu v Mariboru, Unionska dvorana Maribor, Čistilna naprava Laško, trgovina ZARA v BTC Ljubljana, kuhinja OŠ Hrastnik, veterinarska klinika Maribor)

sodelovanje s podjetjem HAJTNIK d.o.o. (večji projekti: objekt stanovanjski blok P-1 Slovenj Gradec, adaptacija knjižnice Brežice, trgovski center MIR v Novem mestu, prostor za pridržanje P.P. Dravograd, OŠ Šmartno, kulturni dom Slovenj Gradec)

SEKAR d.o.o. (večji projekti: poslovni objekt Gradis Ptuj, Bolnica Ptuj, hladilnica LEDO d.o.o. Limbuš, zdravstveni dom Ptuj)

EXPERTO INTERNATIONAL d.o.o. (večji projekti: Objekt A BANKA Izola, A BANKA Šempeter pri Novi Gorici, A BANKA Ajdovščina, A BANKA Celje, A BANKA Ljubljana Vič, A BANKA Maribor)

PROTNER d.o.o. (večji projekti: stanovanjsko naselje Limbuš, stanovanjski blok ob Nasipni ulici v Mariboru)

INSTALACIJE GMAJNER d.o.o. Pragersko (večji projekti: prizidek knjižnice Slovenska Bistrica)

Športni center Pohorje (meritve po kadilskem zakonu za objekt Koča pod hotelom Bellevue na Pohorju)

po rekonstrukciji kotlarne v KRKA d.d. Novo mesto, januar 2006

Jagros d.o.o. Podplat, objekt supermarket Gorišnica, januar 2006

AGIP Slovenija d.o.o. - meritve po kadilskem zakonu gostinski lokal Agip v Šmarju pri Jelšah, in gostinski lokal AGIP Drnovo

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, objekt D pritličje

Henkel Slovenija, odsesovanje v pritličju Kozmetike

 

Sodelovanje pri pripravi vloge za IPPC zavezanca

zavezanec TOM d.o.o. Maribor

zavezanec RAMUTA JANKO s.p., Kmetijski objekt perutninske farme Bučečovci

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006