Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Sistem kakovosti

Sistem vodenja kakovosti imamo vzpostavljen od leta 1994, pri čemer upoštevamo vse zahteve standardov SIST EN ISO/IEC 17020 in SIST EN ISO/IEC 17025. Vsem  strankam oz. odjemalcem naših storitev s sledečo izjavo zagotavljamo neodvisno, nepristransko in pošteno poslovanje ter popolno zaupnosti podatkov:

 

»Izjava o neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti za področje kontrole in preskušanja:

Inštitut in njegovo osebje se obvezuje, da ne bo načrtovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, lastnik, uporabnik ali vzdrževalec primerkov, ki jih kontrolira (za celoten obseg akreditacije) in tudi ne pooblaščeni zastopnik od teh strank.

 

V sklopu našega sistema vodenja kakovosti izvajamo analize možnih vplivov na rezultate in konfliktnih situacij v zvezi z nepristranskostjo in neodvisnostjo enkrat letno v sklopu vodstvenega pregleda.

 

Zahteve glede neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti so podrobneje opredeljene v tč. 2 Poslovnika sistema vodenja kakovosti.«

 

Naše storitve so kakovostne in kredibilne, saj jih izvaja permanentno usposobljen kader z vrhunsko merilno opremo. To potrujeje tudi vse večje število akreditiranih postopkov, priglasitev s strani EU in številne odločbe, pooblastila ter dovoljenja za delo.

Postopke imamo akreditirane po sledečih standardih:

 

Standard SIST EN ISO/IEC 17020:

 

Center tehničnih pregledov-kontrolni organ (CTP-kontrolni organ):

je akreditiran za področje kontrole dvigal v skladu z nacionalnimi predpisi, za izvajanje kontrole  opreme pod tlakom, premične tlačne opreme ter za izvajanje kontrole cistern in vozil po ADR predpisih.

podroben obseg akreditacije

 

Standard SIST EN ISO/IEC 17025:

 

Center za ekologijo in varstvo okolja - preskusni laboratorij (CEVO-preskusni laboratorij):

je akreditiran za področje meritev hrupa, gradbene fizike ter emisije in imisije-vzorčevanje in kemične analize

podroben obseg akreditacije

 

Fleksibilen obseg akreditacije - analitika kovine 

podroben obseg 

 

Priglasitev s strani EU

 

Center tehničnih pregledov-kontolni organ (CTP-kontrolni organ)

Na podlagi akreditacije nam je Ministrstvo za gospodarstvo izdalo:

Potrdilo o priglasitvi (z identifikacijsko številko Evropske komisije 1492) za področje Direktive o dvigalih (Lifts) 95/16/ES.

Prav tako pa smo priglašeni za izvajanj izvajanje kontrol premične tlačne opreme.

Pooblastila, odločbe in dovoljenja za delo

Na podlagi izkazanega obvladovanja strokovnosti, zanesljivosti in kakovosti imamo s strani različnih ministrstev izdane naslednje dokumente, ki so pogoj za opravljanje posameznih storitev na reguliranem področju:

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

·          Odločbo (dovoljenje) za delo za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu št. 10200-18/2013/7  z dne, 22.09.2014,

 

·          Pooblastilo za izvajanje usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih za fazo priprave projekta in fazo izvajanja projekta, št. 0004/2002 z dne, 6.12.2002.

 

 

Ministrstvo za gospodarstvo

·          Odločba za pooblaščeno organizacijo za tehnični pregled dvigal po osmem odstavku 27. člena Pravilnika o varnosti dvigal in za priglašen organ po prvem odstavku 14. člena Pravilnika št. 3201-5/2004-54 z dne, 22.02.2010,

 

·          Odločba o pooblastitvi za organ za periodične preglede po 1. in 2. odst. 7. člena Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom št. 3265-13/2003-12 z dne, 27.3.2007,

 

·          Odločba o imenovanju za odobreni organ za preglede in preskuse pritrjenih in zamenljivih tlačnih posod ter zabojnikov, namenjenih za prevoz nevarnih snovi z vozili cestnega prometa št. 017-27/2002-16 z dne, 18.12.2002,

 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

·          Odločba za izdajanje poročil o preskusu in certifikatov o skladnosti sistemov za zračenje zaklonišč in dvonamenskih objektov z dne, 23.12.1990 in 30.12.1999.

 

 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

·          Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa na podlagi meritev hrupa po SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1 št. 35445-13/20101-2 z dne, 21.12.2010,

 

·          Pooblastilo za ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod: SIST ISO 9613-2 za hrup zaradi obratovanja naprav in obratov), NMPB-XPS-133 za hrup zaradi obratovanja cest, RMR za hrup zaradi obratovanja železniških prog št. 35445-11/2011-2 z dne, 22.12.2011,

 

·          Pooblastilo za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja  št. 35421-9/2015-2 z dne, 19.10.2015,

 

·          Pooblastilo za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja merilne opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak po postopku zagotavljanja kakovosti trajnih meritev iz standarda SIST EN 14181, št. št. 35421-10/2010-2 z dne, 13.07.2010,

 

·          Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa - ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja za naslednje parametre: žveplov dioksid, dušikovi oksidi in delci PM10, št. 35429-83/2015-4, z dne 29.06.2015.

 

 

Ministrstvo za obrambo

·          Pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite št. 8450-64/2015-3-DGZR z dne, 23.12.2015,

 

·          Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Pooblastilo obsega organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom, izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov za evakuacijo ter izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom št. 8450-49/2012-12-DGZR z dne, 28.07.2015,

 

·          Odločba o pooblastilu za izvajanje programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč št. 849-05-2/96 z dne. 07.07.2000,

 

·          Pooblastilo za opravljanje tehničnih in kontrolnih preizkusov zaklonišč ter izdajanje potrdil o primernosti zaklonišč št. 843-13/2014-8 z dne, 23.04.2014,

 

·          Imenovanje revizijske komisije za revizije projektne dokumentacije za zaklonišča št. 060-4/2013-9 z dne, 10.01.2014.

 

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

·          Odločba o določitvi pooblaščene organizacije za redne preglede in izdajo ustreznih certifikatov ADR, izredne preskuse ter izdajo ustreznih certifikatov ADR, preverjanje zahtev za izdelavo in odobritev vozil po 9. delu B ADR ter izdajo ustreznih Certifikatov o brezhibnosti vozila za prevoz določenega nevarnega blaga št. 3716-3/2014/45-00821245 z dne, 17.08. 2014,

 

·          Pooblastilo za opravljanje strokovno tehničnih pregledov žičniških naprav, št. 376-1/2013/32-00811240 d dne, 02.09.2014,

 

·          Odločba za izvajanje rednih in vmesnih pregledov in izdajo ustreznih certifikatov po Prilogi A ADR, izrednih preskusov ter izdajo ustreznih certifikatov po Prilogi A ADR, št. 3716-3/2014/76-00821245 z dne, 09.07.2015.

 

 

Ministrstvo za notranje zadeve

·          Odredba o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo ter o izdaji spričeval z dne, 01.10.1991 (Ur.l. RS št. 18/92),

 

·          Dovoljenje  za izvajanje osnovnega in obnovitvenega strokovnega usposabljanja za trgovce in skladiščnike in odgovorne osebe v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki št. 216-108/2009/2(13333-03) z dne, 5.11.2009,

 

·          Imenovanje predsednika in članov izpitnih komisij za izvajanje izpitov oseb, ki prevažajo nevarne snovi in oseb, ki sodelujejo pri prevozu teh snovi z dne, 11.12.2002,

 

·          Odredba o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi z dne, 12.10.1992 (Ur.l. RS št. 56/92).

 

 

Ministrstvo za zdravje

·          Pooblastilo za opravljanje nalog v zvezi z organizacijo in izvedbo tečajev ter preverjanje znanja odgovornih oseb, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami št. 022-26/99-04 z dne, 03.01.2000.

 

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006