Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Svetujemo - Pogosta vprašanja - Varnost in zdravje pri delu
Pogosta vprašanja

Področje varnosti in zdravja pri delu

1. Kaj moram kot samostojni podjetnik vse storiti na področju varnosti pri delu, da zagotovim osnovne zahteve po veljavnih predpisih?

 

Vsak delodajalec mora za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu:

1. izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja

2. zagotoviti strokovnega delavca za varnost pri delu, ki skrbi za izvajanje predpisanih strokovnih nalog (usposabljanje zaposlenih iz varnosti pri delu, preglede in preizkuse delovne opreme in delovnega okolja, izvajanje nadzora nad izvrševanjem ukrepov, vodenje evidenc, ostale naloge..)

3. zagotoviti pooblaščenega zdravnika, ki skrbi za izvajanje strokovnih nalog za varovanje zdravja zaposlenih (opravlja preventivne zdravstvene preglede, izvaja zdravstveno varstvo ter predlaga ukrepe, organizira prvo pomoč, ostale naloge..)

 

2. Kako mi IVD lahko pomaga pri ureditvi in zagotavljanju varnosti pri delu?

 

Kadar delodajalec nima svojega strokovnega delavca za varnost pri delu, lahko z nami kot zunanjim strokovnim delavcem, sklenete pogodbo o izvajanju strokovnih nalog v kateri natančno opredelimo vse naloge, ki bi jih izvajali, vključno z izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja oziroma revizijo ocene tveganja. Mi vam običajno predlagamo vse po zakonu zahtevane strokovne naloge; seveda pa se skupaj dogovorimo o obsegu del, ki je odvisna tudi od vaše dejavnosti.

V tem primeru prenesete vso skrb za izvajanje teh nalog na nas, saj sami vodimo vse evidence in skrbimo za sprotno izvedbo. Plačilo se lahko v celoti izvede v pavšalnem znesku na mesec; v pavšalu je lahko zajet tudi samo del nalog, ostala se obračunajo ko se izvedejo.

Ko imate strokovnega delavca, pa lahko po predhodno sklenjeni pogodbi o sodelovanju ali vsakokratnem naročilu, izvedemo vse strokovne nalog, ki izhajajo iz naše registracije.

 

3. Kaj nudi vaš program za vodenje evidenc in ali je primeren tudi za malega samostojnega podjetnika?

 

Naš program za vodenje evidenc in izdelavo ocene tveganja je namenjen tako malim samostojnim podjetnikom, srednjim in tudi velikim firmam s tisoč ali več zaposlenimi. Po ZVD morajo vsi voditi predpisane evidence oziroma izdelati izjavo o varnosti z oceno tveganja. Ker pa je seveda obseg podatkov pri malem podjetniku ali veliki firmi različen, smo tudi prilagodili ceno za najem programa, ki znaša za s. p. ali podjetje do 10 zaposlenih 10 evrov mesečno.

Obseg evidenc in ostale možnosti programa si lahko ogledate na naši strani pod »program za vodenje«

 

4. Kdaj je potrebno prijaviti gradbišče?

 

V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev, ali je predvideni obseg dela 500 človek-dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta pred pričetkom del sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v Prilogi III uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Naročnik ali nadzornik projekta mora prijavo poslati inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom del na takem gradbišču. Kopijo prijave je potrebno na gradbišču namestiti na vidno mesto. Naročnik ali nadzornik projekta mora ažurirati prijavo gradbišča v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali začasne ustavitve del.

 

5. Kdaj je potrebno na gradbišču zagotoviti koordinatorja za varnost pri delu in kdo je lahko koordinator?

 

Naročnik mora enega ali več koordinatorjev obvezno zagotoviti, kadar je predvideno, da bodo dela na gradbišču izvajali (ali dela izvajajo) delavci dveh ali več izvajalcev. Izvajalec je po uredbi vsak delodajalec, ki izvaja delo na gradbišču (tudi podizvajalec ali kooperant).

Koordinator je lahko oseba, ki je opravila preizkus znanja za koordinatorja v fazi priprave projekta oziroma za koordinatorja v fazi izvajanja del. Spisek oseb, ki izpolnjujejo pogoje in so opravili preizkus znanja za koordinatorja, je objavljen na spletnih straneh.

 

6. Kdaj mora biti izdelan varnostni načrt?

 

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. S tem načrtom se dejansko planira postopek gradnje objekta. Vsebina varnostnega načrta mora biti v skladu z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

V primerih, kadar naročniku ni potrebno zagotoviti koordinatorja (samo 1 izvajalec oz. delodajalec, gradnja enodružinske hiše do 350m2 neto površine brez posebno nevarnih del in prijave gradbišča), tudi ne potrebuje varnostnega načrta in dokumentacije za izvajanje naknadnih del.

Delodajalec pa mora imeti poleg Izjave o varnosti z oceno tveganja izdelana tudi pisna navodila za varno delo kot zahteva 23.člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

 

HACCP in zdravstveno tehnični pogoji

1. Ali moramo imeti izdelan HACCP, če imamo v ponudbi samo pijače?

 

Vsi, ki neposredno sodelujejo v prometu in proizvodnji z živili morajo skozi vse faze delovnega procesa zagotavljati izvajanje nadzora nad prometom in proizvodnjo z živili. V skladu z zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili je živilo tudi žvečilni gumi.

 

2. Kako se izvede usposabljanje?

 

Če ima nosilec dejavnosti zaposleno osebo, ki ima takšna znanja (npr. vodja notranjega nadzora), lahko ta usposabljanja pripravlja ta oseba, lahko pa izvedbo izobraževanja poiščete zunanjo strokovno osebo. Pomembno je, da so izobraževanja lahko prilagojena konkretnim delovnim mestom in opravilom. Ali bo izobraževanje potekalo v obliki delavnice ali seminarja je izključno stvar dogovora. Pravilnik o higieni živil.

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006