Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Svetujemo - Pogosta vprašanja - Varstvo okolja in ekologija
Pogosta vprašanja

Emisije snovi v zrak

1. Kdo lahko izvaja meritve emisij snovi v zrak?

 

Meritve emisij snovi v zrak lahko izvaja s strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje pooblaščeni izvajalec na podlagi pridobljene akreditacijske listine.

Svetujemo, da pred izbiro izvajalca meritev, preverite obseg njegovega pooblastila (vrsto merjenih parametrov, ki jih lahko izvaja v okviru pridobljene akreditacijske listine), na spletni strani Agencije RS za okolje

http://www.arso.gov.si/podro~cja/zrak/podatki/,

kjer je podan seznam pooblaščencev in njihov obseg pooblastila ter parametri, ki jih posamezni pooblaščenci lahko izvajajo na osnovi pridobljene akreditacijske listine.

 

2. Kako pogosto je potrebno izvajati meritve emisij snovi v zrak?

 

V skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje, je periodika za meritve emisij snovi v zrak enkrat na leto.

 

3. Kdaj je potrebno izvesti prve meritve emisij snovi v zrak?

 

Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu novega ali rekonstruiranega vira onesnaževanja in nove ali rekonstruirane čistilne naprave odpadnih plinov. Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu (9.člen Pravilnika).

  

Položaji merilnih mest na odvodu

4. Kako pripraviti merilno mesto za izvedbo meritev emisij snovi v zrak?

 

Ureditev merilnega mesta za izvedbo meritev emisij snovi v zrak se pripravi v skladu s standardom EN 13284-1 in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje. Standard EN 13284-1 določa, da je merilno mesto ustrezno, če je pred in za merilnim mestom 5 hidravličnih premerov ravnega dela odvoda, v kolikor gre za konec odvoda. V kolikor je merilno mesto locirano med dvema kolenoma, je potrebno pred merilnim mestom 5 hidravličnih premerov in za merilnim mestom trije hidravlični premeri. V primeru, da merilno mesto ne ustreza standardu, postopek akreditacije zahteva, da se v poročilu navede ustreznost oz. neustreznost. Potrebno pa je povedati, da lahko merilna negotovost bistveno odstopa od izračunane.

Okrog merilnega mesta mora biti tudi podest za namestitev merilne opreme (velikosti najmanj 3 m2), ki je primerno ograjen za zagotovitev varnosti merilca in eventuelnih mimoidočih delavcev. Prav tako se naj na merilnem mestu nahaja električni priključek 220 V. V kolikor pa se predvidijo zahtevnejše meritve (npr. parametra PAH, PCDD/PCDF, ...), pa se naj v bližini zagotovi tudi priključek s hladno vodo. Za več informacij prosim pokličite tehničnega vodjo Stanislav Zavec (02/421-60-32, 031/394-357) ali vodjo Centra za ekologijo in varstvo okolja Igor Ivanovski (02/421-60-31, 041/673-821).

 

5. V kakšnem primeru meritve emisij v zrak na izpustu izvaja pooblaščena dimnikarska služba?

 

Pooblaščena dimnikarska služba izvaja meritve v primeru, da kurilna naprava ne presega v spodnji tabeli navedenih moči (povzeto iz Uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav).

MALA KURILNA NAPRAVA

Vrsta goriva

Moč

TRDNA GORIVA;

premog, koks, šota, naravni les in lesni ostanki brez lesnih

< 1 MW

 

zaščitnih sredstev

 

TEKOČA GORIVA

EEL kurilno olje

< 5 MW

PLINASTA GORIVA

plinasta goriva

< 10 MW

 

 

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006