Akreditirane metode razdeljene po sklopih glede na nadrejeni predpis

 

  • kemične analize vzorcev emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja:
SIST EN 13284-1:2001 Določanje majhnih masnih koncentracij prahu z ročno metodo
SIST ISO 9096:2003 Ročno določanje masne koncentracije trdnih delcev
SIST EN 14791: 2005 Ročno določanje masne koncentracije žveplovega dioksida
VDI 3488, zv. 1: 1979 Ročno določanje masne koncentracije klora
SIST EN 1911: 2011 Določanje masne koncentracije plinastih kloridov, izraženih kot HCl – Standardna referenčna metoda
SIST ISO 15713: 2009 Vzorčenje in določevanje vsebnosti plinskih fluoridov
VDI 3862, zv. 4: 2001 Ročno določanje formaldehida po AHMT prodecuri
VDI 3486 Blatt2: 1979, do točke 4.1 Meritev žveplovodika
VDI 3496, Blatt 1: 1982 modificirana Določitev bazičnih dušikovih spojin
SIST EN 13284-2: 2004 modificirana Določitev nizke masne koncentracije prahu – avtomatski merilni sistem
VDI 2066 zv.10: 2004 Ročno določanje masne koncentracije PM 10 in PM 2,5
VDI 3485 Part 1: 1988 Določevanje emisij fenola v odpadnih plinih
SIST EN 14385: 2004, točke 8.7, 8.8

in

ISO 11885: 2007

Določevanje kovin z ICP OES

 

  • kemične analize vzorcev imisij snovi v zrak (kakovost zunanjega zraka):
VDI 4320 Blatt 2: 2012 Kakovost zunanjega zraka – Meritev prašnih usedlin (Berghoff metoda)
SIST EN 12341: 2014 Kakovost zraka – Določevanje frakcije PM10 lebdečih trdnih delcev – Referenčna metoda in terenski preskusni postopek za potrditev ustreznosti merilnih metod

 

  • kemične analize vzorcev zraka na delovnih mestih
EN ISO 10882-1: 2011, točke 9.1, 9.6.1.1 Določevanje inhalabilnega in alveolnega prahu s tehtanjem
SIST ISO 16740: 2005 točka 11.3.2

in

SIST ISO 11083: 1996

Določevanje Cr (VI) s sprektrofotometrično metodo z difenilkarbazidom
BGIA-7512 točka 5

in

ISO 10359-1: 1992

Elektrokemijska določitev fluorida in vodikovega fluorida
IFA 6725

in

ISO 6703-1: 1984

Določevanje cianida s sprektrofotometrično metodo s piridin/barbiturno kislino
BGIA 6150 točka 5

in

ISO 7150/1: 1986

Spektrofotometična določitev amoniaka (in amonijevih soli)
BGIA 6172 točka 5

in

SIST EN 1911:2011 točka 6.4

Spektrofotometrična določitev vodikovega klorida
SIST ISO 15202-2: 2013

in

SIST ISO 15202-3: 2005

Določevanje kovin in polkovin v lebdečih delcih z atomsko emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo – 2.del Priprava vzorcev in 3.del – Analiza