Strokovni delavec za varnost pri delu in požarno varnost v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Zakonom o varstvu pred požarom. Dejavnost strokovnega delavca za varnost pri delu obsega:
 • Opravljanje vseh strokovnih nalog s področja varnosti pri delu kot zunanji strokovni delavec oziroma služba.
Kot pogodbeni strokovni delavec organizira in izvaja naslednje naloge:
 • izvaja usposabljanje zaposlenih za varno delo:
  • Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu za električarje - nizka in visoka napetost
  • Usposabljanje za delavce iz varnosti in zdravja pri delu, ki upravljajo lahko gradbeno mehanizacijo
  • Usposabljanje za varno in zdravo delo za delavce, ki upravljajo z viličarji
  • Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo z verižno motorno žago
  • Usposabljanje delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami
  • Usposabljanje za varno in zdravo delo delavcev, ki upravljajo dvigala, žerjave
  • Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo
  • Usposabljanje delavcev, ki upravljajo težko gradbeno mehanizacijo
 • opravlja preglede in preizkuse delovne opreme
 • opravlja periodične preiskave delovnega okolja
 • izdeluje izjave o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen
 • izdeluje potrebna navodila za varno delo
 • izvaja občasni notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo
 • sodeluje s področja varnosti pri delu v imenu naročnika:
  • s pooblaščenim zdravnikom za opravljanje nalog zdravstvenega varstva
  • z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami v zvezi z varnostjo pri delu
 • spremlja stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za naročnika s predlogi ukrepov
 • svetuje naročniku:
  • pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo
  • glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja
  • pri izvajanju ali organiziranju ostalih ukrepov za varnost pri delu
Opravljanje naloge odgovorne osebe za požarno varnost v skladu s 36.členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur.list RS št.71/93):
 • izvaja usposabljanje vseh zaposlenih za varstvo pred požarom
 • izvaja usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • izvaja nadzor nad izvajanjem predpisanih ukrepov varstva pred požarom
 • sodeluje pri organizaciji pregledov gasilnih aparatov in hidrantov
 • organizira preglede vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
 • sodeluje s področja požarnega varstva v imenu naročnika z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami v zvezi s požarno varnostjo
 • svetovanje na kompletnem področju varstva pred požarom
Izjava o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen: Dejavnost izdelave ocene tveganja obsega:
 • Izdelavo strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja ter izdelavo revizij ocen tveganja, v skladu s Pravilnikom o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja
 • Izdelava ocena tveganja za varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu in izdelavo revizij, v skladu s Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Izjave o varnosti z oceno tveganja in izdelava ocena tveganja za varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu ter revizij ocen izdelujemo s pomočjo našega računalniškega programa in zajema:
 • Splošni del, ki zajema:
  • splošne podatke
  • podatke o obstoječem stanju
  • analizo in oceno zbranih podatkov
  • ukrepe za zmanjšanje ravni tveganja
  • zaključek
 • Priloge, ki zajemajo:
 • postopek ocenjevanje tveganja po organizacijskih enotah, ki zajema podrobnejši opis tehnoloških postopkov in delovnih prostorov
 • ocenitev tveganja po posameznih ali grupah delovnih mest (ADM obrazci)
 • ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu z odgovornimi osebami in roki
 • predloženo dokumentacijo
 • oceno tveganja
 • ostale priloge (organigram podjetja,..)
V primeru izdelave revizije ocene tveganja se upoštevajo vse spremembe na področju zakonodaje, vsa priporočila in mnenja inšpekcijskih služb, vse naše izkušnje pri izdelavi ocen ter vse spremembe, ki so se zgodile pri vas v času od izdelave prejšnje ocene tveganja.

Prodaja samolepilnih etiket, opozorilnih tabel, brošur s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom:
 • povezava na katalog....
 • Usposabljanje za varno in zdravo delo (različni profili)
 • Usposabljanje za varno delo z viličarji
 • Usposabljanje za varno delo z težko gradbeno mehanizacijo
 • Usposabljanje za varno delo z lahko gradbeno mehanizacijo
 • Usposabljanje za varno delo z verižno motorno žago
 • Usposabljanje za varno delo na višini
 • Usposabljanje za varno delo z dvigali različnih vrst
 • Usposabljanje za varno delo z električnim tokom visoka in nizka napetost
 • Usposabljanje za varno delo s hidravličnimi košarami
 • Pripravljalni seminarji za strokovni izpit iz varnosti pri delu
Pregledi in preskusi transportne tehnike
 • Viličarji
 • Dvigala in žerjavi
 • Servisna dvigala
 • Dvižne platforme
 • Kamionska dvigala (Hiab)
 • Mehanizirani vozički
Pregledi in preskusi težke gradbene mehanizacije
 • Bagerji
 • Dvigala in žerjavi
 • Servisna dvigala
Pregledi in preskusi lesno obdelovalnih strojev
Pregledi in preskusi obdelovalnih strojev
Pregledi in preskusi vrat s pogoni
Pregledi in preskusi druge delovne opreme skladno s predpisi
Svetovanje in sodelovanje pri izvajanju varstva pred požarom
Izdelava ocen požarne ogroženosti
Izdelava požarnih redov in požarnih načrtov
Izdelava evakuacijskih načrtov
 • Usposabljanje za varstvo pred požarom
 • Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo
 • Usposabljanje oseb usposobljenih za požarno stražo
 • Pripravljalni seminarji za strokovni izpit iz požarne varnosti
 • Usposabljanje zaposlenih za izvajanje evakuacije iz objektov- izvajanje vaje evakuacije
Ekologija delovnih mest:
 • meritve in pregled ustreznosti kadilnice
 • prve meritve in periodični monitoring meritev fizikalnih in kemičnih škodljivosti na delovnih mestih
  • toplotnih razmer
  • osvetljenosti
  • hrupa
  • kemičnih škodljivosti
 • izvajamo meritve kemičnih škodljivosti po postopkih v skladu z veljavnimi standardi in Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu in Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem:
  • AEROSOLI (inhalabilna in alveolarna frakcija prahu, kovine in kovinske spojine, kristaliničen SiO2, amorfna faza sestavljena iz SiO2)
  • AZBESTNA IN DRUGA VLAKNA
  • ANORGANSKI PLINI IN HLAPI (fosforna kislina, žveplova kislina, HF, HCN, amonijak, SO2, CO2, CO, NO, NO2,…)
  • ORGANSKI PLINI IN HLAPI (alifatski in aromatski ogljikovodiki, halogenirani ogljikovodiki, ketoni in estri, alkoholi, aldehidi, fenoli,…)
  • Mineralna olja, policiklične aromatske ogljikovodike (PAH), Izocianate,…
Ocenjevanje hrupa v okolju na podlagi meritev - meritve hrupa : Meritve hrupa izvajamo po akreditiranem postopku. Ocenjevanje obremenitve okolja s hrupom na podlagi meritev poteka v skladu s standardom SIST ISO 1996-1,2. Pri tem morajo biti izpolnjene zahteve podane v Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa in o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/2008) in Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/2005, 34/2008, 109/2009 in 62/2010). Na podlagi meritev se kazalci hrupa izračunajo na podlagi obratovalnih značilnosti posameznega vira. Pri tem imamo na razpolago ustrezno merilno opremo.
 • Zaščita s samodejnim odklopom napajanja, SIST HD 60364-6, točka 61.3.6.1
 • Merjenje impedance okvarne in kratkostične zanke SIST HD 60364-6, točka 61.3.6.3
 • Neprekinjenost vodnika SIST HD 60364-6, točka 61.3.2
 • Izolacijska upornost električne inštalacije SIST HD 60364-6, točka 61.3.3
 • Merjenje upornosti ozemljila SIST HD 60364-6, točka 61.3.6.2 Način B2

Kontaktni podatki

IVD Maribor
Podružnica Celje

Razlagova ulica 15
3000 Celje
tel.: +386 3 492 58 46