Sistem vodenja kakovosti imamo vzpostavljen od leta 1994, pri čemer upoštevamo vse zahteve standardov SIST EN ISO/IEC 17020, SIST EN ISO/IEC 17025 in SIST EN ISO/IEC 17065.. Vsem  strankam oz. odjemalcem naših storitev s sledečo izjavo zagotavljamo neodvisno, nepristransko, nediskriminatorno in pošteno poslovanje ter popolno zaupnosti podatkov:

»Izjava o neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti za področje kontrole in preskušanja:

Inštitut in njegovo osebje se obvezuje, da ne bo načrtovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, lastnik, uporabnik ali vzdrževalec primerkov, ki jih kontrolira (za celoten obseg akreditacije) in tudi ne pooblaščeni zastopnik od teh strank.  S tem se zavezujemo, da bomo vse stranke obravnavali enakopravno.

V sklopu našega sistema vodenja kakovosti izvajamo analize možnih vplivov na rezultate in konfliktnih situacij v zvezi z nepristranskostjo in neodvisnostjo enkrat letno v sklopu vodstvenega pregleda.

Zahteve glede neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti so podrobneje opredeljene v tč. 2 Poslovnika sistema vodenja kakovosti.«

Naše storitve so kakovostne in kredibilne, saj jih izvaja permanentno usposobljen kader z vrhunsko merilno opremo. To potrjuje tudi vse večje število akreditiranih postopkov, priglasitev s strani EU (kontrola dvigal in premične tlačne opreme) in številne odločbe, pooblastila ter dovoljenja za delo.

Akreditirani preskusni laboratorij (SIST EN ISO/IEC 17025)

IVD Maribor (Center za ekologijo in varstvo okolja – preskusni laboratorij) je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-053  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025) za področja:

 • meritev hrupa in gradbene fizike
 • meritev emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov in kakovosti zunanjega zraka (imisije) – vzorčenje in analiza
 • meritev kemičnih škodljivosti na delovnih mestih – vzorčenje in analiza

Obseg metod s fleksibilnim obsegom akreditacije za področja:

 • vzorčenje in analiza kovin na delovnih mestih
 • vzorčenje aromatskih ogljikovodikov in izračun na delovnih mestih
 • vzorčenje hlapnih organskih spojin in izračun na delovnih mestih
 • vzorčenje in analiza kovin v odpadnih plinih (emisije)
 • vzorčenje in analiza Hg v odpadnih plinih (emisije)
 • vzorčenje aromatskih ogljikovodikov in izračun v odpadnih plinih (emisije)

Podroben obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini LP-053:

Akreditirani kontrolni organ (SIST EN ISO/IEC 17020)

IVD Maribor (Center tehničnih pregledov – kontrolni organ) je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-038  na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020) za področja:

 • kontrole dvigal v skladu z nacionalnimi predpisi
 • kontrole  opreme pod tlakom
 • kontrole premične tlačne opreme
 • ADR kontrole vozil

Obseg metod s fleksibilnim obsegom akreditacije

Podroben obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini K-038:

Akreditirani certifikacijski organ (SIST EN ISO/IEC 17065)

IVD Maribor (Center tehničnih pregledov – certifikacijski organ) je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije CP-017  na področju certificiranja (SIST EN ISO/IEC 17065) za področja

 • preverjanje skladnosti enote za dvigala- po modulu G Direktive 2014/33/EU

Podroben obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini CP-017: