Sistem vodenja kakovosti imamo vzpostavljen od leta 1994, pri čemer upoštevamo vse zahteve standardov SIST EN ISO/IEC 17020 in SIST EN ISO/IEC 17025. Vsem  strankam oz. odjemalcem naših storitev s sledečo izjavo zagotavljamo neodvisno, nepristransko in pošteno poslovanje ter popolno zaupnosti podatkov:

»Izjava o neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti za področje kontrole in preskušanja:

Inštitut in njegovo osebje se obvezuje, da ne bo načrtovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, lastnik, uporabnik ali vzdrževalec primerkov, ki jih kontrolira (za celoten obseg akreditacije) in tudi ne pooblaščeni zastopnik od teh strank.  S tem se zavezujemo, da bomo vse stranke obravnavali enakopravno.

V sklopu našega sistema vodenja kakovosti izvajamo analize možnih vplivov na rezultate in konfliktnih situacij v zvezi z nepristranskostjo in neodvisnostjo enkrat letno v sklopu vodstvenega pregleda.

Zahteve glede neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti so podrobneje opredeljene v tč. 2 Poslovnika sistema vodenja kakovosti.«

Naše storitve so kakovostne in kredibilne, saj jih izvaja permanentno usposobljen kader z vrhunsko merilno opremo. To potrujeje tudi vse večje število akreditiranih postopkov, priglasitev s strani EU (kontrola dvigal in premične tlačne opreme) in številne odločbe, pooblastila ter dovoljenja za delo.

Akreditirani preskusni laboratorij (SIST EN ISO/IEC 17025)

Center za ekologijo in varstvo okolja – preskusni laboratorij je akreditiran za področja:

 • meritev hrupa in gradbene fizike
 • meritev emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov in kakovosti zunanjega zraka (imisije) – vzorčenje in analiza
 • meritev kemičnih škodljivosti na delovnih mestih – vzorčenje in analiza

Obseg metod s fleksibilnim obsegom akreditacije za področja:

 • vzorčenje in analiza kovin na delovnih mestih
 • vzorčenje aromatskih ogljikovodikov in izračun na delovnih mestih
 • vzorčenje hlapnih organskih spojin in izračun na delovnih mestih
 • vzorčenje in analiza kovin v odpadnih plinih (emisije)
 • vzorčenje in analiza Hg v odpadnih plinih (emisije)
 • vzorčenje aromatskih ogljikovodikov in izračun v odpadnih plinih (emisije)

 

Akreditirani kontrolni organ (SIST EN ISO/IEC 17020)

Center tehničnih pregledov – kontrolni organ je akreditiran za področje:

 • kontrole dvigal v skladu z nacionalnimi predpisi
 • kontrole  opreme pod tlakom
 • kontrole premične tlačne opreme
 • ADR kontrole vozil in cistern

Obseg metod s fleksibilnim obsegom akreditacije

Akreditirani certifikacijski organ (SIST EN ISO/IEC 17065)

Center tehničnih pregledov – certifikacijski organ je akreditiran za področje:

 • preverjanje skladnosti enote za dvigala- po modulu G Direktive 2014/33/EU