Na področju ekologije in varstva okolja imamo pri Slovenski akreditaciji akreditirane številne postopke za delo za področja meritev emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov, meritve kakovosti zunanjega zraka, meritve hrupa in gradbene fizike ter meritve kemičnih škodljivosti na delovnih mestih.

V sklopu teh dejavnosti ponujamo pripravo vlog, izpolnjevanje obrazcev, izdelava načrtov, programov, strokovnih mnenj, poročil o vplivih na okolje ter pomoč, podporo in svetovanje investitorjem in projektantom pri pridobivanju okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj.

V času gradnje izvajamo storitev spremljanja vplivov na okolje in ponujamo izvedbo celovitega okoljskega monitoringa z vključitvijo strokovnjakov iz različnih področij.

Ponujamo celovite interdisciplinarne storitve in strokovno svetovanje na področju ekologije in varstva okolja. Nenehno spremljamo tehnične novosti, standarde, tuje in domače predpise in zagotavljamo redno usposabljanje zaposlenih.

EKOLOGIJA IN VARSTVO OKOLJA

 • Izdelava poročil o vplivih posegov na okolje vključno z meritvami ničelnega stanja ter izdelava strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup, vode,ipd.,
 • Izdelava strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom,
 • Izdelava revizij poročil o vplivih na okolje,
 • Izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje ali v času obratovanja objekta
 • Meritve meteoroloških pogojev (smer in jakost vetrov, rože vetrov, temperature in vlažnost zraka, rosišče, zračni tlak, padavine)
 • Izdelava načrtov za ravnanje z odpadki

 

EKOLOGIJA NA DELOVNIH MESTIH

 • meritve in pregled ustreznosti kadilnice,
 • prve meritve in periodični monitoring meritev fizikalnih in kemičnih škodljivosti na delovnih mestih po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, obsegajo meritve:
  • toplotnih razmer,
  • osvetljenosti,
  • hrupa,
  • vibracij,
  • kemičnih škodljivosti,
 • ocena ergonomskih razmer pri delu,
 • izdelava študij in strokovnih ocen o vplivih obremenitev na delovnih mestih in podlag za odpravo škodljivih vplivov,
 • strokovne ocene in mnenja za osebno varovalno opremo,
 • meritve in izračuni optičnih sevanj.

 

KEMIČNE ŠKODLJIVOSTI NA DELOVNIH MESTIH

 • Izdelava načrtov meritev kemičnih škodljivosti na delovnih mestih skladno s standardom SIST EN 698
 • Po odločbi ministrstva smo pooblaščeni za izvajanje meritev kemičnih škodljivosti po postopkih v skladu z veljavnimi standardi in Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu in Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem:
  • AEROSOLI (inhalabilna in alveolarna frakcija prahu, kovine in kovinske spojine, kristaliničen SiO2, amorfna faza sestavljena iz SiO2)
  • AZBESTNA IN DRUGA VLAKNA
  • ANORGANSKI PLINI IN HLAPI (fosforna kislina, žveplova kislina, HF, HCN, amonijak, SO2, CO2, CO, NO, NO2,…)
  • ORGANSKI PLINI IN HLAPI (alifatski in aromatski ogljikovodiki, halogenirani ogljikovodiki, ketoni in estri, alkoholi, aldehidi, fenoli,…)
  • Mineralna olja, Policiklične aromatske ogljikovodike (PAH), Izocianate, Nanodelce (PM10 in PM2,5), Živo srebro,…
 • V preskusnem laboratoriju CEVO imamo akreditirane naslednje postopke za kemične analize vzorcev zraka na delovnih mestih:
  • Inhalabilna in alveolarna frakcija prahu, vključno z lesnim prahom
  • Težke kovine As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn,… (fleksibilni obseg)
  • Šest valentni krom (Cr6+)
  • Vodikov fluorid in fluoridi
  • Amonijak
  • Vodikov cianid
 • Izdelava poročil z izračunom izpostavljenosti delavcev kemičnim snovem na delovnih mestih.

 

EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ NEPREMIČNIH VIROV ONESNAŽEVANJA

 • Izdelava strokovnih ocen emisij snovi v zrak, programov monitoringa emisij snovi v zrak, Vlog za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, izdelava letnih ocen emisij snovi v zrak
 • Po določbi ministrstva smo pooblaščeni za izvajanje meritev emisij snovi v zrak po postopkih v skladu z veljavnimi standardi in zakonodajo ter akreditacijsko listino:
  • VZORČENJE NA FILTRE ter XAD kartuše (Prah -nizke masne koncentracije z ročno gravimetrično metodo, prah – ročno določanje prašnih delcev, težke kovine (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl in V), NaF, Cr6+, Dimno število za kurilne naprave, delci PM10 in PM2,5, PCDD/PCDF in dioksini kot PCB, policiklični aromatski ogljikovodiki – PAH, anorganska vlakna s pomočjo raster elektronskega mikroskopa)
  • AVTOMATSKI MERILNI SISTEMI (odpadni plini: O2, SO2, NO, NO2, NOX, CO, Prah z avtomatskim merilnikom, celotni organski ogljik – TOC kontinuirna metoda plamenske ionizacijske detekcije, O2 Paramagnetizem, NOx kemiluminiscenca, CO-nedisperzivna infrardeča spektrometrija, CH4 z metodo plamenske ionizacijske detekcije)
  • VZORČENJE Z METODO Z AKTIVNIM OGLJEM IN DESORPCIJE S TOPILOM (posamezne organske spojine)
  • VZORČENJE NA VODNI MEDIJ (HCl – standardna referenčna metoda, HF – določanje plinskih fluoridov, SO2 ročno določanje, Hg – ročna metoda, Formaldehid po AHMT proceduri, Cl2 – ročno določanje, Bazične dušikove spojine NH3, H2S, HCN, Fenol, Aldehidi in ketoni)
 • V preskusnem laboratoriju CEVO imamo akreditirane naslednje postopke za kemijske analize vzorcev emisij snovi v zrak:
  • Inhalabilna in alveolna frakcija prahu s tehtanjem
  • Šest valentni krom (Cr6+) s spektrofotometrično metodo z difenilkarbazidom
  • Elektrokemijska določitev fluorida in vodikovega fluorida
  • Cianid s sprektrofotometrično metodo s piridin/barbiturno kislino
  • Amoniak in amonijeve soli s sprektrofotometrično določitvijo
  • Hladilno mazalna sredstva – ekstrakcija s topilom ter gravimetrična določitev
  • Vodikov klorid – spektrofotometrična določitev
  • Težke kovine
 • Izdelava poročil z izračunom ter primerjavo z normativnimi vrednostmi, načrt meritev
 • Imamo Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak za naslednje parametre:
  • Celotne organske snovi razen organskih delcev, izražene kot celotni ogljik (TOC)
  • Plinaste anorganske spojine klora, izražene kot klorovodik (HCl)
  • Fluor in njegove plinaste anorganske spojine, izražene kot fluorovodik (HF)
  • Žveplov dioksid (SO2)
  • Celotni prah
  • Živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg
  • Ogljikov monoksid (CO)
  • Dušikovi oksidi (NOx)
  • Kisik (O2)
  • Vodna para (H2O)

 

MERITVE KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA – IMISIJE SNOVI V ZRAKU

 • Izdelava strokovnih ocen, programov monitoringa
 • Izvajanje meritev imisij snovi v zrak po postopkih v skladu z veljavnimi standardi in zakonodajo:
  • VZORČENJE NA FILTRE IN V VZORČNE POSODE (Prašni delci frakcije PM10 z gravimetrično metodo, prašne usedline/sedimenti po Berghoff metodi, določitev težkih kovin)
  • AVTOMATSKI MERILNI SISTEMI (NOx, NO2 in NO s kemiluminiscenco, SO2 z UV fluorescenco, prašni delci PM10 z avtomatskim merilnikom)
  • VZORČENJE NA AKTIVNO OGLJE (BTEX – benzen, toluen, etilbenzen, ksilen– difuzijsko vzorčenje s plinsko kromatografijo po termični desorpciji)
 • V preskusnem laboratoriju CEVO imamo akreditirane naslednje postopke za kemijske analize vzorcev imisij snovi v zrak:
  • Prah – delci PM10 s tehtanjem
  • Prašne usedline/sedimenti – Berghoff metoda
  • NOx, NO2 in NO s kemiluminiscenco
  • SO2 z UV fluorescenco
 • Po določbi ministrstva smo pooblaščeni za ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve zunanjega zraka:
  • Prah – delci PM10
  • NOx, NO2 in NO s kemiluminiscenco
  • SO2 z UV fluorescenco
 • Izdelava poročil z izračuni ter primerjavo z normativnimi vrednostmi
 • Izračun disperzije snovi v zrak – modeliranje
 • Meritve meteoroloških parametrov – temperatura, relativna vlažnost, pritisk, hitrost in smer vetra, količina padavin ter izdelava rože vetrov

 

OCENJEVANJE HRUPA V OKOLJU NA PODLAGI MERITEV 

 • Meritve hrupa izvajamo po akreditiranem postopku.
 • Ocenjevanje obremenitve okolja s hrupom na podlagi meritev poteka v skladu s standardom SIST ISO 1996-1,2. Pri tem morajo biti izpolnjene zahteve podane v Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa in o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/2008) in Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/2018).
 • Meritve se lahko izvajajo kot kratkotrajne za vire hrupa, katerih raven je stalna ali kot dolgoročne kontinuirane 24 urne.
 • Na podlagi kratkotrajnih meritev se kazalci hrupa izračunajo na podlagi obratovalnih značilnosti posameznega vira medtem, ko se pri dolgoročnih meritvah hrupa celotna obremenitev izračuna neposredno iz povprečnih urnih ekvivalentnih vzorcev.
 • Pri tem imamo na razpolago merilno opremo z modulom snemanja zvoka, tako da je možno celoten vzorec z izmerjenimi ravnmi hrupa tudi kasneje predvajati in analizirati.

 

OCENJEVANJE HRUPA V OKOLJU NA PODLAGI RAČUNSKIH METOD – MODELIRANJE HRUPA

 • Ocenjevanje hrupa z računskimi metodami izvajamo po akreditiranem postopku in obsega:
  • ocenjevanje hrupa industrijskih obratov,
  • ocenjevanje hrupa cestnega prometa,
  • ocenjevanje hrupa železniškega prometa.
 • Ocenjevanje obremenitve okolja s hrupom na podlagi računskih metod izvajamo po zahtevah standarda SIST ISO 9613-2 za industrijo, delež obremenitve kot posledice cestnega prometa na območju posega ovrednotimo po zahtevah standarda XPS 31-133 ter železniškega prometa po zahtevah standarda RMR.
 • Vhodne podatke zvočne moči posameznih industrijskih naprav izmerimo in določimo na podlagi predpisanih standardov SIST EN ISO 3744, 3746 in 8297, strokovno usposobljenost dokazujemo v akreditacijski listini LP-053.
 • Zanesljivost računskega modela preverimo z meritvami na terenu v skladu z določili standarda SIST ISO 1996-1,2. V IVD Maribor izvajamo tudi ocenjevanje obremenitve okolja s hrupom zaradi cestnega prometa z računsko metodo v skladu z določili predpisanega standarda XPS 31-133 in železniškega prometa po zahtevah standarda RMR.

 

Za vse tri računske metode imamo pridobljena pooblastila Ministrsta za okolje in prostor na podlagi akreditiranih postopkov podani v akreditacijski listini LP-053.

 

GRADBENA FIZIKA

 • meritve izolirnosti gradbenih elementov pred zvokom v zraku in pred udarnim zvokom,
 • izdelava elaborata in izkaza zaščite pred hrupom v stavbah,
 • meritve prezračevanja,
 • meritve hrupa bivalnih prostorih,
 • meritve zrakotesnosti,
 • meritve vibracij.

Želeli ste več informacij

Pokličite, pišite na spodnji email naslov ali uporabite obrazec.

Pomagali vam bomo v najkrajšem možnem času.

IVD Maribor

Center za ekologijo in varstvo okolja

tel.: 02 421 60 30

email: cevo@ivd.si