Strokovni delavec za varnost pri delu in požarno varnost v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Zakonom o varstvu pred požarom.

Dejavnost strokovnega delavca za varnost pri delu obsega:
 • Opravljanje vseh strokovnih nalog s področja varnosti pri delu kot zunanji strokovni delavec oziroma služba.
Kot pogodbeni strokovni delavec organizira in izvaja naslednje naloge:
 • izvaja usposabljanje zaposlenih za varno delo:
  • Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu za električarje - nizka in visoka napetost
  • Usposabljanje za delavce iz varnosti in zdravja pri delu, ki upravljajo lahko gradbeno mehanizacijo
  • Usposabljanje za varno in zdravo delo za delavce, ki upravljajo z viličarji
  • Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo z verižno motorno žago
  • Usposabljanje delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami
  • Usposabljanje za varno in zdravo delo delavcev, ki upravljajo dvigala, žerjave
  • Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo
  • Usposabljanje delavcev, ki upravljajo težko gradbeno mehanizacijo
 • opravlja preglede in preizkuse delovne opreme
 • opravlja periodične preiskave delovnega okolja
 • izdeluje izjave o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen
 • izdeluje potrebna navodila za varno delo
 • izvaja občasni notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo
 • sodeluje s področja varnosti pri delu v imenu naročnika:
  • s pooblaščenim zdravnikom za opravljanje nalog zdravstvenega varstva
  • z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami v zvezi z varnostjo pri delu
 • spremlja stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za naročnika s predlogi ukrepov
 • svetuje naročniku:
  • pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo
  • glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja
  • pri izvajanju ali organiziranju ostalih ukrepov za varnost pri delu
Opravljanje naloge odgovorne osebe za požarno varnost v skladu s 36.členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur.list RS št.03/07):
 • izvaja usposabljanje vseh zaposlenih za varstvo pred požarom
 • izvaja usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • izvaja nadzor nad izvajanjem predpisanih ukrepov varstva pred požarom
 • sodeluje pri organizaciji pregledov gasilnih aparatov in hidrantov
 • organizira preglede vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
 • sodeluje s področja požarnega varstva v imenu naročnika z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami v zvezi s požarno varnostjo
 • svetovanje na kompletnem področju varstva pred požarom
Izjava o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen: Dejavnost izdelave ocene tveganja obsega:
 • Izdelavo strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja ter izdelavo revizij ocen tveganja, v skladu s Pravilnikom o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja
 • Izdelava ocena tveganja za varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu in izdelavo revizij, v skladu s Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Izjave o varnosti z oceno tveganja in izdelava ocena tveganja za varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu ter revizij ocen izdelujemo s pomočjo našega računalniškega programa in zajema:
 • Splošni del, ki zajema:
  • splošne podatke
  • podatke o obstoječem stanju
  • analizo in oceno zbranih podatkov
  • ukrepe za zmanjšanje ravni tveganja
  • zaključek
 • Priloge, ki zajemajo:
 • postopek ocenjevanje tveganja po organizacijskih enotah, ki zajema podrobnejši opis tehnoloških postopkov in delovnih prostorov
 • ocenitev tveganja po posameznih ali grupah delovnih mest (ADM obrazci)
 • ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu z odgovornimi osebami in roki
 • predloženo dokumentacijo
 • oceno tveganja
 • ostale priloge (organigram podjetja,..)
V primeru izdelave revizije ocene tveganja se upoštevajo vse spremembe na področju zakonodaje, vsa priporočila in mnenja inšpekcijskih služb, vse naše izkušnje pri izdelavi ocen ter vse spremembe, ki so se zgodile pri vas v času od izdelave prejšnje ocene tveganja.

Prodaja samolepilnih etiket, opozorilnih tabel, brošur s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom:
 • povezava na katalog....
Pregledi in preskusi transportne tehnike
 • Viličarji
 • Dvigala in žerjavi
 • Servisna dvigala
 • Dvižne platforme
 • Kamionska dvigala (Hiab)
 • Mehanizirani vozički
Pregledi in preskusi transportne tehnike
 • Bagerji
 • Buldožerji
 • Nakladalci

Pregledi in preskusi lesno obdelovalnih strojev
Pregledi in preskusi obdelovalnih strojev
Pregledi in preskusi vrat s pogoni
Pregledi in preskusi druge delovne opreme skladno s predpisi

Meritve manj zahtevnih električnih instalacij in strelovodov:
 • zaščita s samodejnim odklopom napajanja, SIST HD 60364-6, točka 61.3.6.1;
 • merjenje impedance okvarne in kratkostične zanke SIST HD 60364-6, točka 61.3.6.3;
 • neprekinjenost vodnika SIST HD 60364-6, točka 61.3.2;
 • izolacijska upornost električne inštalacije SIST HD 60364-6, točka 61.3.3;
 • merjenje upornosti ozemljila SIST HD 60364-6, točka 61.3.6.2 Način B2.

Svetovanje in sodelovanje pri izvajanju varstva pred požarom

Izdelava ocen požarne ogroženosti

Izdelava požarnih redov in požarnih načrtov

Izdelava evakuacijskih načrtov

Ekologija delovnih mest:
 • prve meritve in periodični monitoring meritev fizikalnih škodljivosti na delovnih mestih
  • toplotnih razmer
  • osvetljenosti
  • hrupa

Kontaktni podatki

IVD Maribor
Podružnica Nova Gorica

Delpinova ulica 18
5000 Nova Gorica
tel.: +386 5 333 00 60