Strokovni delavec za varnost pri delu in požarno varnost v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Zakonom o varstvu pred požarom. Dejavnost strokovnega delavca za varnost pri delu obsega:
 • Opravljanje vseh strokovnih nalog s področja varnosti pri delu kot zunanji strokovni delavec oziroma služba.
Kot pogodbeni strokovni delavec organizira in izvaja naslednje naloge:
 • izvaja usposabljanje zaposlenih za varno delo:
  • Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu za električarje - nizka in visoka napetost
  • Usposabljanje za delavce iz varnosti in zdravja pri delu, ki upravljajo lahko gradbeno mehanizacijo
  • Usposabljanje za varno in zdravo delo za delavce, ki upravljajo z viličarji
  • Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo z verižno motorno žago
  • Usposabljanje delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami
  • Usposabljanje za varno in zdravo delo delavcev, ki upravljajo dvigala, žerjave
  • Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo
  • Usposabljanje delavcev, ki upravljajo težko gradbeno mehanizacijo
 • opravlja preglede in preizkuse delovne opreme
 • opravlja periodične preiskave delovnega okolja
 • izdeluje izjave o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen
 • izdeluje potrebna navodila za varno delo
 • izvaja občasni notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo
 • sodeluje s področja varnosti pri delu v imenu naročnika:
  • s pooblaščenim zdravnikom za opravljanje nalog zdravstvenega varstva
  • z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami v zvezi z varnostjo pri delu
 • spremlja stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za naročnika s predlogi ukrepov
 • svetuje naročniku:
  • pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo
  • glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja
  • pri izvajanju ali organiziranju ostalih ukrepov za varnost pri delu
Opravljanje naloge odgovorne osebe za požarno varnost v skladu s 36.členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur.list RS št.71/93):
 • izvaja usposabljanje vseh zaposlenih za varstvo pred požarom
 • izvaja usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • izvaja nadzor nad izvajanjem predpisanih ukrepov varstva pred požarom
 • sodeluje pri organizaciji pregledov gasilnih aparatov in hidrantov
 • organizira preglede vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
 • sodeluje s področja požarnega varstva v imenu naročnika z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami v zvezi s požarno varnostjo
 • svetovanje na kompletnem področju varstva pred požarom
Opravljanje nalog na področju higiene živil in HACCP sistema
 • izvajanje pregledov prostorov, svetovanje o ureditvi prostorov za pripravo in obdelavo živil
 • priprava dokumentacije za izvajanje sistema HACCP ter dokumentacije za obvladovanje alergenov v živilih, vključno z izvedbo usposabljanj zaposlenih, ki delajo na področju proizvodnje in prometa z živili
Usposabljanja, ki jih izvajamo na podružnici Ljubljana
 • Osnovno in obnovitveno usposabljanje za voznike, ki prevažajo nevarne snovi v cestnem prometu in za osebe, ki pri prevozih sodelujejo
 • Specialistično usposabljanje za voznike, ki prevažajo nevarne snovi v cisternah
 • Specialistično usposabljanje za voznike, ki prevažajo eksplozivne snovi
 • Usposabljanje delavcev za varno delo z dvižnimi ploščadmi in dvižnimi košarami
 • Usposabljanje za varno in zdravo delo delavcev, ki upravljajo dvigala
 • Usposabljanje delavcev za varno nalaganje in pritrjevanje tovora
 • Usposabljanje za varno in zdravo delo za delavce, ki upravljajo z viličarji
 • Usposabljanje za varno in zdravo delo delavcev, ki upravljajo dvigala
 • Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo z verižno motorno žago
 • Usposabljanje delavcev, ki rokujejo z regalnimi sistemi in usposabljanje osebe PRSES
 • Usposabljanje delavcev, ki upravljajo kamionska dvigala (vodena s tal) in težko gradbeno mehanizacijo
 • Usposabljanje za varno in zdravo delo delavcev, ki pri delu uporabljajo zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin in druge pline
 • Usposabljanje delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami
 • Usposabljanje odgovornih oseb (svetovalcev), ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami
 • Usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom
 • Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo
 • Usposabljanje odgovornih oseb (svetovalcev), ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami
 • Pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu
 • Pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varstva pred požarom
 • Usposabljanje iz andragoško pedagoških znanj za strokovne delavce
 • Usposabljanje zaposlenih in odgovornih oseb o higieni živil in HACCP sistemu
Izjava o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen: Dejavnost izdelave ocene tveganja obsega:
 • Izdelavo strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja ter izdelavo revizij ocen tveganja, v skladu s Pravilnikom o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja
 • Izdelava ocena tveganja za varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu in izdelavo revizij, v skladu s Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Izjave o varnosti z oceno tveganja in izdelava ocena tveganja za varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu ter revizij ocen izdelujemo s pomočjo našega računalniškega programa in zajema:
 • Splošni del, ki zajema:
  • splošne podatke
  • podatke o obstoječem stanju
  • analizo in oceno zbranih podatkov
  • ukrepe za zmanjšanje ravni tveganja
  • zaključek
 • Priloge, ki zajemajo:
  • postopek ocenjevanje tveganja po organizacijskih enotah, ki zajema podrobnejši
  • opis tehnoloških postopkov in delovnih prostorov
  • ocenitev tveganja po posameznih ali grupah delovnih mest (ADM obrazci)
  • ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu z odgovornimi osebami in roki
  • predloženo dokumentacijo
  • oceno tveganja
  • ostale priloge (organigram podjetja,..)
V primeru izdelave revizije ocene tveganja se upoštevajo vse spremembe na področju zakonodaje, vsa priporočila in mnenja inšpekcijskih služb, vse naše izkušnje pri izdelavi ocen ter vse spremembe, ki so se zgodile pri vas v času od izdelave prejšnje ocene tveganja.

Prodaja samolepilnih etiket, opozorilnih tabel, brošur s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, priročnikov za voznike, ki prevažajo nevarno blago, ADR priročnikov (evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga)
 • povezava na katalog....
Pregledi in preskusi transportne tehnike
 • Viličarji
 • Dvigala in žerjavi
 • Servisna dvigala
 • Dvižne platforme
 • Kamionska dvigala (Hiab)
 • Mehanizirani vozički
Pregledi in preskusi lesno obdelovalnih strojev
Pregledi in preskusi obdelovalnih strojev
Pregledi in preskusi vrat s pogoni
Pregledi in preskusi druge delovne opreme skladno s predpisi
Svetovanje in sodelovanje pri izvajanju varstva pred požarom<
Usposabljanja za izvajanje začetnega gašenja in evakuacije iz objektov
Ekologija delovnih mest:
 • prve meritve in periodični monitoring meritev fizikalnih škodljivosti na delovnih mestih
  • toplotnih razmer
  • osvetljenosti
  • hrupa
 • Začetno in obnovitveno usposabljanje voznikov za prevoz nevarnega blaga v cisternah (specialistično cisterne)
 • Začetno in obnovitveno usposabljanje voznikov za prevoz radioaktivnega nevarnega blaga, razred 7 (R7)
 • Začetno in obnovitveno usposabljanje voznikov za prevoz eksplozivov, razred 1 (R1)
 • Usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga – sodelujoči po 1.3.ADR
 • Usposabljanje svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
 • Kontaktni podatki

  IVD Maribor
  Podružnica Ljubljana

  Verovškova ulica 64a
  1000 Ljubljana
  tel.:+386 1 511 30 60