Edinstvena programska oprema za obvladovanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti

Težko spremljate veljavnost zdravniških pregledov vaših zaposlenih? Imate težave z izpisi napotnic? Kdaj so naslednji roki usposabljanj? Katero osebno varovalno opremo potrebuje delavec po premestitvi na novo delovno mesto? Kje potrebujejo zaščitne rokavice? Ima delavec zdravstvene omejitve?

 

Vsi odgovori so lahko dostopni na klik!!!

Program je namenjen za tekoče obvladovanje posameznih strokovnih nalog in kot takšen vsebuje naslednje evidence:
– o usposabljanjih in preizkusih usposobljenosti za varno delo
– o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
– o periodičnih preiskavah kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti
– o preiodičnih preizkusih in pregledih delovne opreme
– o preizkusih in pregledih sredstev in opreme za osebno varnost pri delu
– o kemičnih produktih, ki so v uporabi v firmi
– o lastnostih nevarnih snovi, ki so v kemičnih produktih
– o pregledih in vzdrževanju opreme za varstvo pred požarom (gasilniki, hidranti, sistemi aktivne požarne zaščite, kurilne naprave, strelovodi)
– o usposabljanjih za izvajanje evakuacije iz objetka
– o usposablanjih s področja varstva pred požarom
– o pripadajoči osebni varovalni opremi za določeno delovno mesto
– o izdaji osebne varovalne opreme posameznemu delavcu
– o posebnih zdravstvenih zahtevah
– o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom
– o obvestilih IRDS
– o nevarnih snoveh, ki so v uporabi, če tako določajo posebni predpisi
– o izvedenih elektro meritvah
– o zapisnik in odločbah inšpektorata za delo
– o izvajanju ukrepov iz ocene tveganja
– o ukrepih, ki izhajajo iz notranjega nadzora varnosti pri delu
– o pisnih obvestilih s področja varnosti in zdravja pri delu
– o navodilih za varno delo
– o pisnih sporazumih o izvajanju skupnih varnostnih ukrepov na skupnem delovišču
– o sodelovanju s predstavniki delavcev
– ostale evidence in dokumenti

Program omogoča poleg dobrega vizualnega pregleda same evidence (semafor o preteku veljavnosti posameznega podatka ter alarmiranje po e-pošti o preteku veljavnosti pregleda ali usposabljanja) še pregled in izpis

– celotne evidence (vseh vnesenih podatkov)
– dela evidence (npr. pregled in izpis zaposlenih delavcev, ki jim v izbranem časovnem obdobju poteče veljavnost potrdila ali veljavnost zdravstvenih pregledov, izpis delovne opreme, kateri poteče veljavnost, itd.)
– možnost izpisa vseh ali samo izbranih evidenc na nivoju celotne firme ali na nivoju izbrane organizacijske enote
– poseben izpis evdientiranih podatkov o izbranem delavcu, kjer so zbrani vsi podatki o delavcu, njegovem delovnem mestu, usposabljanjih, zdravstvenih pregledih, poškodbah, itd.; po izdelani oceni tveganja se k izpisu evidentiranih podatkov samodejno kreira še izdelani obrazec za analizo delovnega mesta (ADM), na katerega je delavec razporejen

Izbrane izpise poljubno določamo glede na potrebe, predvsem v smislu planiranja obveznosti glede varnosti in zdravja pri delu (planiranje usposabljanj, zdravstvenih pregledov, pregledov delovne opreme, itd.).

Vsaka evidenca ima možnost priponke poljubnega dokumenta (skeniran dokument, pdf dokument, slikovni dokument, itd.). Navedeno omogoča shranjevanje vseh dokumentov v elektronski obliki in s tem tudi hiter dostop in v primeru potrebe pregled dokumenta ali izpis kopije dokumenta.
V evidenci usposabljanj je možen skupinski ali posamezni vnos podatkov o usposabljanju.
Po enkratnem vnosu podatkov je izpolnjena evidenca ter možen izpis zapisnika o usposabljanju ter potrdil.

V evidenci zdravstvenih pregledov je možen tudi izpis napotnic za predhodne in usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede delavcev.

V evidenci poškodb obstaja možnost izpisa prijave poškdodbe pri delu (ER-8) po predpisanem obrazcu, računalniška obdelava pa omogoča tudi izpis analize poškodb za posamezno leto.

V vseh evidencah so pri posameznih vnosih izdelani šifranti, ki olajšajo delo pri ponovnih vnosih istih podatkov. Ob prevzemu programske opreme so določeni splošni šifranti že napolnjeni iz baze (seznam osebne varovalne opreme, seznam nekaterih nevarnih snovi, seznam vrst usposabljanj, itd.).

Program omogoča prenose posameznih skupin podatkov, kot je npr. prenos delavca iz ene organizacijske enote v drugo z vsemi podatki, prenos delovne opreme, …,

Področje izdelave strokovnih podlag za oceno tveganja

Omogoča enostavno izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja in kasnejših revzij ocen tveganja.
Z obdelavo podatkov na območju evidenc si pripravimo tudi osnovo za izdelavo ocene tveganja.

V tem delu programa:
– je podana vsebina in oblika izdelane izjave o varnosti z oceno tveganja ter kasnejših revizij
– se izvaja analiza tveganj po IVD metodi s pomočjo ADM obrazcev, kjer program na podlagi vnesenih oz. izbranih vrednosti na podlagi vgrajene matrike poda stopnjo tveganja
– se izvede v sklopu analize delovnega mesta tudi ocena tveganja zaradi ročnega premeščanja bremen
– v sklopu analize delovnega mesta se izvede tudi ocena tveganja zaradi izpostavljenosti delavcev nevarnim snovem na delovnih mestih
– kot pomoč pri izdelavi so pri večini vnosov izdelani šifranti z možnostjo arhiviranja dodatnih lastnih tekstov
– omogoča prenos vseh izdelanih ukrepov v evidenco, kjer se spremlja izvajanje predpisanih ukrepov za odpravo določenih pomanjkljivosti

Več informacij

IVD Maribor

Center za izobraževanje in strokovne naloge

tel.: 02 421 60 50

email: cis@ivd.si