Usposabljanje za varno in zdravo delo z električnim tokom

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki lahko prihajajo v stik z elektičnim tokom v proizvodnji, skladiščih, serviserji, monterji, hišniki ipd.).

Termin:

10.10.2018

Trajanje:

14.00 do 17.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Usposabljanje za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Novice, Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki so v podjetjih odgovorne za evakacijo in gašenje začetnih požarov.  Teoretičen  in praktičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru.

Termin:

3.10.2018

Trajanje:

Teoretičen del: 9.00 do 12.00 ure. Praktičen del 12.00 do 13.00 (prikaz gašenja in evakuacije iz objekta)

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v kletnih prostorih.

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

 

Usposabljanje za varno in zdravo delo s plini (zemeljski in utekočinjen naftni plin)

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki delajo s plini (v laboratoriju, proizvodnji, skladiščih, tranpsortu, upravljalci centralnega ogrevanja, serviserji plinskih naprav,monterji plinskih naprav ipd.).

Termin:

3.10.2018

Trajanje:

8.00 do 13.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:

  1. 9. 2018 od 18.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično usposbljanje)
  2. 9. 2018 od 15.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
  3. 9. 2018 od 8.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)

dodatno 2 dni za začetno specialistično usposabljanje za cisterne:

  1. 10. 2018 od 16.00 ure
  2. 10. 2018 od 16.00 ure

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

 

Usposabljanje za varno in zdravo delo z nevarnimi kemikalijami

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki delajo z nevarnimi kemikalijami (v laboratoriju, proizvodnji, skladiščih, tranpsortu)

Termin:

26.9.2018

Trajanje:

14.00 do 17.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Usposabljanje za varno in zdravo delo z motorno žago

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki delajo z motorno žago (vzdrževalce, gozdarje, v proizvodnji lesne industrije ipd.)

Termin:

26.9.2018

Trajanje:

8.00 do 14.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju, praktičen del na bližnjem poligonu.

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

 

 

Usposabljanje za varno in zdravo delo s stroji težke gradbene mehanizacije

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst strojev težke gradbene mehanizacije – TGM. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del po dogovoru s kandidati.

Termin:

25.9.2018 teoretičen del

Trajanje:

Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Usposabljanje za varno in zdravo delo z viličarji

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst viličarjev. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del na poligonu pred stavbo, po dogovoru s kandidati, predvidoma 24. 9. 2018 od 9.00 ure.

Termin:

21.9.2018 teeoretičen del, 24. 9. 2018 praktičen del

Trajanje:

Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati, predvidoma 24. 9. 2018 od 9.00 do 14.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

Teoretičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Praktičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, poligon

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

POSVET za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu

Usposabljanja

Posvet je namenjen strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu in delavcem, ki jih to področje zanima.

Obsega sledeče vsebine:

“Dolžnosti delodajalca in strokovnega delavca po ZVZD-1:

Meritve kemičnih škodljivosti v delovnem okolju in obveznosti delodajalca ter 

Izdelava ocene tveganje na delovnih mestih, kjer so prisotne nevarne kemične snovi”

Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu udeleženci prejmejo 8 točk.

 

Termin:

19.9.2018

Trajanje:

8.30 do 15.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Usposabljanje za varno in zdravo delo z dvigali

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst dvigal (avtodvigala, mostna dvigala, stolpna dvigala ipd.).  Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del po dogovoru s kandidati.

Termin:

18.9.2018

Trajanje:

Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

ADR usposabljanje za voznike, ki prevažajo nevarno blago (PE Ljubljana)

Novice, Usposabljanja

Nevarno blago smejo prevažati le ustrezno usposobljeni vozniki. Usposabljanje je obvezno in je pogoj za pristop k izpitu. Vsi vozniki nevarnega blaga se morajo udeležiti osnovnega usposabljanja. Če prevažajo nevarno blago v cisternah, eksplozivne snovi in predmete ali radioaktivne snovi, pa se morajo udeležiti še ustreznega specialističnega usposabljanja.

Termin:

  1. -16. 9.2018

Trajanje:

2 oz. 3 dni. Udeleženci prejmejo med odmori manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, PE Ljubljana

Dodatne informacije:

ivdlj@ivd.si

01 511 30 60

Usposabljanje – NPK varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga – ZAČETNI IN OBNOVA (PE Ljubljana)

Usposabljanja

Skladno z določili Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06) in razdelkom 1.8.3 Evropskega sporazuma v mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) morajo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, katerih dejavnost je povezana s prevozom nevarnega blaga imenovati varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga.

IVD Maribor bo organiziral strokovno usposabljanje za varnostne svetovalce. Po usposabljanju bo izvedeno tudi preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije, ki jo izvajamo na podlagi vpisa v razvid izobraževalnih organizacij Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Termin:

10.-12. september 2018 in predvidoma čez en mesec preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije

Trajanje:

3 dni, udeleženci prejmejo med odmori kosilo.

Lokacija:

IVD Maribor, PE Ljubljana

Dodatne informacije:

ivdlj@ivd.si

01 511 30 60