Čemu protieksplozijska zaščita?

Pri vseh delovnih procesih ali v vseh delovnih prostorih, v katerih se eksplozivna atmosfera lahko pojavi, je zaradi zagotavljanja varnosti delavcev, varovanja njihovega zdravja, nenazadnje pa tudi zaradi varovanja okolja in premoženja nujno sprejemati takšne in drugačne ukrepe, da do eksplozije in ostalih neljubih posledic ne bi prišlo. Bistveni pri tem so ukrepi protieksplozijske zaščite.

Po definiciji Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS, št. 41/16) je eksplozivna atmosfera zmes vnetljivih snovi v obliki plinov, hlapov, megle ali prahu pri atmosferskih razmerah, v katerih se ob vžigu plamen razširi na celotno nezgorelo zmes.

Kako zagotoviti čim večjo varnost na področju protieksplozijske zaščite?

Ustrezna varnost ljudi in premoženja pred nevarnostmi eksplozije se izboljša oz. vzdržuje s celovito obravnavo protieksplozijske zaščite. Seveda to ni edini način, je pa bistven. Celovita obravnava protieksplozijske zaščite je osnovni pogoj, s čemer se izboljša varnost pri delu z eksplozivnimi atmosferami v vašem podjetju.

Kako lahko pri IVD Maribor izboljšamo vašo protieksplozijsko varnost?

Priznani strokovnjaki našega inštituta z dolgoletnimi izkušnjami na področju protieksplozijske zaščite nudimo:

 • svetovanje v različnih fazah projektiranja ali pri reševanju splošnih problemov na področju protieksplozijske zaščite,
 • svetovanje pri določitvi in pomoč pri implementaciji ukrepov protieksplozijske zaščite,
 • ocenjevanje tveganj za nastanek eksplozije v sklopu delovnih mest, prostorov, procesov in opreme,
 • pregledovanje in preizkušanje delovne opreme, vgrajene v eksplozijsko ogroženih področjih v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu,
 • izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti, s katerimi se opredeli načrtovanje, uporabo ter vzdrževanje delovnih mest in delovne opreme ter ukrepe za omejevanje tveganj,
 • izobraževanje za delo v eksplozivno nevarnih atmosferah v sodelovanju z našim Centrom za izobraževanje in strokovne naloge.

Kako poteka osnovni proces zagotavljanja protieksplozijske zaščite? (Primer obravnave že izvedenega stanja – PID.)

 1. Sestanek našega zaposlenega strokovnjaka z namenom seznanitve z aktualnim stanjem protieksplozijske zaščite v podjetju in opredelitve problema.
 2. Ogled ogroženih objektov in predstavitev relevantnih delovnih procesov.
 3. Pregled dokumentacije, ki se nanaša na delovne procese, delovno opremo ter delovne prostore in je potrebna za nadaljnjo obravnavo.
 4. Ocenjevanje ogroženosti in izdelava elaborata eksplozijske ogroženosti v skladu z vsemi aktualnimi predpisi in standardi.
 5. Koordinacija z naročnikom in svetovanje glede izvajanja predvidenih ukrepov protieksplozijske zaščite.
 6. Predaja zaključene dokumentacije.

Delodajalec mora nato v skladu s predpisi pridobiti certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti pri ustreznem organu za ugotavljanje skladnosti.

Priporočilo

Za ustrezno zagotavljanje varnosti pri delu z eksplozivnimi atmosferami v času obratovanja oz. dela je priporočljivo vključiti obravnavo protieksplozijske zaščite že v času idejne zasnove (IZP) projektiranja. S tem se delodajalci lahko izognete dodatnim stroškom, ki nastanejo kasneje ob potrebnih spremembah in prilagoditvah že izvedenih del.

Imam certificiran elaborat eksplozijske ogroženosti in ostalo zahtevano dokumentacijo – kaj sedaj?

Vsi zaposleni, ki delajo ali so lahko prisotni v eksplozijsko ogroženih prostorih morajo biti za to ustrezno usposobljeni. Takšna usposabljanja vam lahko po nudimo tudi mi. Usposabljanja so prilagojena delovnim procesom in prostorom podjetij iz katerih so delavci na usposabljanju, zato so le-ti na potencialne nevarnosti kar najbolje pripravljeni. Del usposabljanj so preverjanja usposobljenosti, za katera vam izdamo vso potrebno dokumentacijo.

 

Več informacij o požarni in protieksplozijski varnosti na tej povezavi, ali pa s kontaktom spodaj.

Pokličite, pišite na spodnji email naslov ali uporabite obrazec.

Pomagali vam bomo v najkrajšem možnem času.

IVD Maribor

Center za požarno varnost

tel.: 02 421 60 40

email: cpv@ivd.si