Predstavitev dejavnosti

USPOSABLJANJA IZ PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Usposabljanje za varno in zdravo delo (različni profili)
 • Usposabljanje za varno delo z viličarji
 • Usposabljanje za varno delo z težko gradbeno mehanizacijo
 • Usposabljanje za varno delo z lahko gradbeno mehanizacijo
 • Usposabljanje za varno delo z verižno motorno žago
 • Usposabljanje za varno delo na višini
 • Usposabljanje za varno delo z dvigali različnih vrst
 • Usposabljanje za varno delo z električnim tokom visoka in nizka napetost
 • Usposabljanje za varno delo s hidravličnimi košarami
 • Usposabljanje za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki v skladu z ZVZD
 • Pripravljalni seminarji za strokovni izpit iz varnosti pri delu

 

USPOSABLJANJA IZ PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

 • Usposabljanje za varstvo pred požarom
 • Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo
 • Usposabljanje oseb usposobljenih za požarno stražo
 • Pripravljalni seminarji za strokovni izpit iz požarne varnosti
 • Usposabljanje zaposlenih za izvajanje evakuacije iz objektov- izvajanje vaje evakuacije

 

USPOSABLJANJA NA PODROČJU PREVOZOV NEVARNEGA BLAGA ADR

 

 • Začetno in obnovitveno usposabljanje voznikov za prevoz nevarnega blaga v cisternah (specialistično cisterne)
 • Začetno in obnovitveno usposabljanje voznikov za prevoz radioaktivnega nevarnega blaga, razred 7 (R7)
 • Začetno in obnovitveno usposabljanje voznikov za prevoz eksplozivov, razred 1 (R1)
 • Usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga – sodelujoči po 1.3.ADR
 • Usposabljanje svetovalcev za prevoz nevarnega blaga

 

USPOSABLJANJA NA PODROČJU UPRAVLJANJA ENERGETSKIH NAPRAV

 

 • Upravljalci centralnega ogrevanja
 • Upravljalci kotlov
 • Upravljalci klimatizacije in prezračevanja
 • Upravljalci kompresorskih in hladilnih naprav

 

DRUGA USPOSABLJANJA IN SEMINARJI

 

 • Organiziranje različnih posvetov na področjih varnosti pri delu, požarne varnosti, prevozov nevarnega blaga ADR, ter drugih aktualnih tem.

 

STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 

 • Opravljanje vseh strokovnih nalog s področja varnosti pri delu kot zunanji strokovni delavec oziroma služba.
 • IVD kot pogodbeni strokovni delavec organizira in izvaja naslednje naloge:
  • izvaja usposabljanje zaposlenih za varno delo
  • opravlja preglede in preizkuse delovne opreme
  • opravlja periodične preiskave delovnega okolja
  • izdeluje izjave o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen
  • izdeluje potrebna navodila za varno delo
  • izvaja občasni notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo
  • vodi vse zakonsko predpisane evidence za varnost pri delu
  • sodeluje s področja varnosti pri delu v imenu naročnika:
  • s pooblaščenim zdravnikom za opravljanje nalog zdravstvenega varstva
  • z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami v zvezi z varnostjo pri delu
  • spremlja stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za naročnika s predlogi ukrepov
 • svetuje naročniku:
  • pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo
  • glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja
  • pri organiziranju varnosti pri delu za opravljanje del z drugimi podjetji, kooperanti ali opravljanju del na skupnem delovišču
  • pri izvajanju ali organiziranju ostalih ukrepov za varnost pri delu

 

STROKOVNI DELAVEC ZA POŽARNO VARNOST

 

 • izvajanje nadzora nad izvajanjem predpisanih ukrepov varstva pred požarom
 • organiziranje pregledov gasilnih aparatov in hidrantov
 • organiziranje pregledov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
 • vodenje vseh predpisanih evidenc s področja požarne varnosti
 • sodelovanje s področja požarnega varstva v imenu naročnika z organi nadzora (inšpekcija) in ostalimi službami v zvezi s požarno varnostjo

 

IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

 

 • Izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja ter izdelavo revizij ocen tveganja
 • Izdelava strokovnih podlag za oceno tveganja zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem na delovnem mestu
 • Izdelava revizij ocene tveganja

 

PREVERJANJE TEHNIČNIH POGOJEV ZA POSLOVNE PROSTORE

 

 • Sodelovanje v komisiji pri tehničnih pregledih objektov za pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Opravljanje posameznih strokovnih del pri tehničnih pregledih kot strokovnjaki za področja:
  • strojnih instalacij in naprav
  • električnih instalacij in naprav
  • varstva pri delu
  • varstva okolja
  • varstva pred požarom in
  • sanitarno-zdravstvenega področja
 • Svetovanje in izdaja strokovnih mnenj o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje vseh vrst dejavnosti

 

KOORDINATOR ZA VARNOST PRI DELU NA GRADBIŠČIH

 

 • Izvajanje del koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta, izdelava varnostnih načrtov
 • Izvajanje del koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta

 

HACCP SISTEM (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT SYSTEM)

 

 • Svetovanje in strokovna pomoč pri uvajanju HACCP sistema, kjer si izvaja proizvodnja in/ali promet z živili, v vaše obratovalnice ali podjetja, predvsem pri ureditvi in pripravi ustrezne dokumentacije (navodila , postopki, obrazci, izobraževanje…)

 

PRODAJA (klik za povezavo)

 

 • Prodaja opozorilnih nalepk in drugega opozorilnega gradiva različnih dimenzij in materialov

 

 

PROGRAMSKA OPREMA ZA VODENJE EVIDENC (klik za povezavo)

 

 • Najem programa za vodenje evidenc na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti
 • Nakup programa za vodenje evidenc na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti

Želeli ste več informacij

Pokličite, pišite na spodnji email naslov ali uporabite obrazec.

Pomagali vam bomo v najkrajšem možnem času.

IVD Maribor

Center za izobraževanje in strokovne naloge

tel.: 02 421 60 50

email: cis@ivd.si