Vzorčenje zraka pri varjenju

Kemijske škodljivosti v zraku delovnega okolja

Na področju varovanja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu vam nudimo naslednje storitve:

1          Izdelava načrta meritev kemičnih škodljivosti na delovnih mestih skladno s standardom SIST EN 698:2018

Skupaj s strokovnim delavcem, ki je pripravil oceno tveganja se pripravi načrt meritev z naborom parametrov, ki jih je treba meriti na posameznih delovnih mestih oziroma delovnim opravilih. Določijo se metode izvedbe meritve, glede na velikost skupine delavcev in profil izpostavljenosti se določi število vzorcev, trajanje meritev in vrsta vzorčenja (osebno ali stacionarno) vsako delovno opravilo.

2          Izvajanje meritev kemičnih škodljivosti

Po odločbi ministrstva smo na podlagi akreditacijske listine in predloženih metodologij pooblaščeni za izvajanje meritev kemičnih škodljivosti po postopkih v skladu z veljavnimi standardi in Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu in Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem:

 • AEROSOLI (inhalabilna in alveolarna frakcija prahu, kovine in kovinske spojine, kristaliničen kremen)
 • AZBESTNA IN DRUGA VLAKNA
 • ANORGANSKI PLINI IN HLAPI (fosforna kislina, žveplova kislina, HF, amonijak, CO2, CO, NO, NOx)
 • ORGANSKI PLINI IN HLAPI (alifatski in aromatski ogljikovodiki, halogenirani ogljikovodiki, ketoni in estri, alkoholi, aldehidi, fenoli,…)
 • Mineralna olja, Policiklične aromatske ogljikovodike (PAH), Izocianate, Nanodelce (PM10 in PM2,5),
 • V preskusnem laboratoriju CEVO imamo akreditirane naslednje postopke za kemične analize vzorcev zraka na delovnih mestih:
 • Inhalabilna in alveolarna frakcija prahu, vključno z lesnim prahom
 • Težke kovine As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn,… (fleksibilni obseg)
 • Šest valentni krom (Cr6+)
 • Vodikov fluorid in fluoridi
 • Amonijak

3          Preverjanje skladnosti z mejnimi vrednostmi

3.1       Skladnost

Skladnost z mejno vrednostjo pomeni, da izpostavljenost delavca glede na referenčno periodo za mejno vrednost ni presežena z določeno stopnjo zaupanja, ki se izračuna statistično. Ocenjuje se po navodilih standarda 689:2018. Najprej je treba izvesti preliminarno testiranje, ki zahteva 3 do 5 meritev na delavcih, ki pripadajo skupinam s podobno izpostavljenostjo. Možni so trije scenariji:

a) V naslednjih primerih je predvidena skladnost z mejno vrednostjo:

 • v setu 3 meritev izpostavljenost ne presega 10 % mejne vrednosti
 • v setu 4 meritev izpostavljenost ne presega 15 % mejne vrednosti
 • v setu 5 meritev izpostavljenost ne presega 20 % mejne vrednosti

b) če en rezultat presega mejno vrednost je mejna vrednost presežena: neskladnost

c) če so vsi rezultati pod mejno vrednostjo, vendar so nad mejami postavljenimi v točki a) ni možno odločati glede skladnosti. Dodatno je potrebno narediti vsaj še eno meritev (skupno je zahtevanih 6 meritev) in nato z uporabo statističnega testa preverimo skladnost z mejno vrednostjo. S statističnim izračunom je treba preveriti, z vsaj 70 % stopnjo zaupanja, če manj kot 5 % izpostavljenosti presega mejno vrednost.

 

PRIPOROČILO:

Glede na zahteve standarda morajo meritve biti izvedene na različne dni ob različnih letnih časih, na različnih delavcih, itd. Priporočamo pripravo načrta meritev, da se v naslednjih 12 mesecih (lahko tudi v krajšem časovnem obdobju) opravi vsaj 3 meritve (serija meritev na vsake 4 mesece) izbranih parametrov na vsaki skupini delavcev s podobno izpostavljenostjo. V kolikor je v skupini več kot 10 delavcev, priporočamo večjo gostoto meritev na različnih delavcih. Če se na podlagi 3 meritev lahko odločimo o skladnosti (glej točko 3.1) je treba naslednje tri meritve opraviti v razmaku do 12 mesecev. Priporočeno je da na različne letne čase. Če pa vidimo, da je treba opraviti vsaj 6 meritev priporočamo, da se meritve izvedejo na 4 mesece.

3.2       Validacija rezultatov

. Pred uporabo statističnega testa za preverjanje skladnosti je potrebno narediti validacijo rezultatov in skupine delavcev s podobno izpostavljenostjo, kar pomeni, da morajo biti rezultati porazdeljeni log normalno ali normalno. Za validacijo rezultatov potrebujemo vsaj 6 meritev. V kolikor se izkaže, da rezultati niso porazdeljeni normalno oziroma log-normalno je treba narediti več meritev in ugotoviti ali gre za več različnih skupin meritev ali je katero od meritev možno na podlagi utemeljitve izločiti itd.

3.3       Periodika meritev

Periodika meritev se določi glede na točko b ali c priloge I standarda SIST EN 689:2018, Zahtevano je, da se naredi skupno vsaj 6 meritev (če je bila skladnost določena z 3 – 5 meritvami jih naredimo skupaj 6) in nato izračunamo geometrično povprečje izpostavljenosti v primeru log-normalne porazdelitve ali aritmetično povprečje izpostavljenosti v primeru normalne porazdelitve. V tabeli 1 nato najdemo predlagano periodo. Po tej periodi ponovno izvedemo serijo meritev in izvedemo validacijo rezultatov. Če je validacija rezultatov uspešna, jih lahko združimo s prejšnjimi rezultati in nato s statističnim testom preverimo skladnost z mejno vrednostjo.

 

Tabela 1: Informativna perioda meritev (povzeto po prilogi I, standarda SIST EN 689:2018)

GP ali AP Perioda meritev
(GP ali AP) < 0,1 MV 36 mesecev
0,1 MV<(GP ali AP) < 0,25 MV 24 mesecev
0,25 MV<(GP ali AP) < 0,5 MV 18 mesecev
0,5 MV<(GP ali AP) 12 mesecev

GP – geometrično povprečje v primeru log-normalne porazdelitve rezultatov,
AP – aritmetično povprečje v primeru normalne porazdelitve rezultatov

 

Več storitev s področja ekologije in varstva okolja…

 

 

 

 

 

Kontakt

cevo@ivd.si

 

 

Napo - varnost z nasmehom

Več informacij

Pokličite, pišite na spodnji email naslov ali uporabite obrazec.

Pomagali vam bomo v najkrajšem možnem času.

IVD Maribor

Center za ekologijo in varstvo okolja

tel.: 02 421 60 30

email: cevo@ivd.si