Pogoji poslovanja

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za sodelovanje s poslovnimi partnerji in strankami/odjemalci in so javno objavljeni na spletnih straneh inštituta na naslovu: http//:www.ivd.si . Na omenjene pogoje se bo sklicevala vsaka ponudba, ki jo bo IVD posredoval stranki, razen, če je dogovorjeno drugače.

 

2. POSLOVNI PROSTORI IN OBSEG DEJAVNOSTI

IVD Maribor 

Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

(tel.: 02/421-60-10; fax: 02/421-60-60; e-mail: info[@]ivd.si)  

IVD je organizacija, znotraj katere so dejavnosti razdeljene po centrih. Na samem sedežu inštituta ločimo:

Center tehničnih pregledov - kontrolni organ (CTP-kontrolni organ)

Center požarne varnosti - kontrolni organ

Center za ekologijo in varstvo okolja - preskusni laboratorij (CEVO-preskusni laboratorij)

Center za izobraževanje in strokovne naloge (CIS)

Obseg dejavnosti je objavljen na spletnih straneh inštituta.

V skladu z zahtevami direktive o dvigalih 95/16/ES in vodila EA-2/17:2009  ter direktive za premično tlačno opremo 2010/35/EU smo pri Evropski komisiji priglašeni (priglašeni organ - notified body; pod identifakicijsko št. 1492), pri Slovenski akreditaciji pa kot priglašen organ akreditirani za:

Kontrolo novih dvigal in izdajo ustreznih certifikatov za: Končni pregled (kontrola tipskih dvigal) in Preverjanje posameznega izdelka

- Kontrolo premične tlačne opreme.

Vse vrste kontrol se izvajajo v CTP-kontrolnem organu.

Kontrolni organ CTP posluje kot kontrolni organ tipa A, v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020, na osnovi česar lahko zagotavljamo neodvisno in nepristransko izvajanje dela. Enako velja za preskusni laboratorij (CEVO), ki posluje v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.

V CTP kontrolnem organu ter CEVO preskusnem laboratoriju smo pridobili s strani Slovenske akreditacije (SA) akreditacijske listine za postopke izvajanja kontrole in preskušanj.

Zaradi razsežnosti del ima inštitut tri podružnice, znotraj katerih se izvaja večina dejavnosti, ki so bazirane v posameznih centrih. Poslujejo naslednje podružnice:

Podružnica Celje

Razlagova 15, 3000 Celje

T: 03/492-58-46

F: 03/548-47-71

E: ivdce[@]ivd.si

Podružnica Ljubljana

Stegne 21, 1000 Ljubljana

T: 01/511-30-60

T: 01/511-30-65

F: 01/511-22-32

E: ivdlj[@]ivd.si

Podružnica Nova Gorica

Delpinova 18, 5000 Nova Gorica

T: 05/333-00-60

F: 05/333-00-61

E: ivdng[@]ivd.si

 

3. DELOVNI ČAS

Na inštitutu poslujemo od ponedeljka do petka od 6:30 / 8:00 do 14:30 / 16:00. Strokovni izvajalci izvajajo delo predvsem na terenu, pogosto tudi izven omenjenega časa (odvisno od pogojev in vrste dela).

 

4. KOMUNIKACIJE

Komunikacije med strankami in inštitutom lahko potekajo preko sedeža v Mariboru, podružnic, spletne strani ter osebno z zaposlenimi na inštitutu.

 

5. NAROČILA

Naročila sprejemamo pisno, po telefaksu, telefonu ter preko elektronske pošte. Samo naročilo mora biti točno definirano (vsebina, obseg). Potek naročanja storitev v IVD je opisan v

Diagramu poteka naročanja storitev

O pogojih same izvedbe storitve (kontrole/preskusa) in dokumentaciji, ki jo mora stranka predhodno predložiti, se strokovni izvajalec dogovori pred pričetkom izvedbe storitve. Ob vsakem naročilu prejme stranka pisno ali ustno potrditev naročila oz. obvestilo, da smo pričeli z izvajanjem del.

Stranka lahko svoje naročilo spremeni oz. prekliče le v primeru, če naročilo še ni bilo izvedeno oziroma je njegovo izvršitev mogoče preprečiti. Prejemamo le pisne spremembe oz. preklice naročil.

 

6. PONUDBE

Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja. Veljavnost ponudbe je določena na ponudbi. Po preteku ponudbe se lahko veljavnost ponudbe na željo stranke podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.

 

7. CENE

Cene veljajo po veljavnem ceniku IVD. Morebitni dostopi do cenika so možni le preko vodij centrov oz. podružnic in direktorja. Cene za posamezne storitve lahko posredujejo (zgolj ustno) tudi strokovni izvajalci in sicer za področje storitev, ki jih sami izvajajo.

 

8.  POGOJI ZA UTREZNO IZVEDBO DEL

Za zagotovitev ustrezne izvedbe kontrol/preskusov  izvajamo naročene storitve v skladu s predpisi. Nekateri predpisi zahtevajo, da nam stranka pred izvedbo storitve posreduje določeno (predpisano) dokumentacijo. V ta namen naš strokovni izvajalec pred samim pričetkom izvedbe kontrole/preskusa o tem obvesti stranko (lahko preko e-maila, s pisnim dopisom ali pa ustno; lahko pa je ta zahteva že navedena v sami ponudbi oz. pogodbi). Podrobnejši opis zahtevane predložene dokumentacije je lahko tudi sestavni del postopka, ali pa se v postopku sklicujemo na določen predpis, ki to dokumentacijo zahteva. V kolikor zahtevana dokumentacija ni predložena, izvajalec kontrole/preskusa naročila ne bo mogel izvesti.

 

9. PLAČILO

Stranka plača storitev po povzetju, izstavitvi računa ali s predplačilom. Rok plačila je naveden na računu oz. predračunu. Stranka prejme račun po opravljeni storitvi, razen, če je v pogodbi določeno drugače.

 

10. NAČIN DOBAVE

Stranka prejme izdelek po pošti oz. osebno ob izpolnitvi vročilnice.

 

11. PRAVICE

IVD zadržuje vse pravice intelektualne lastnine na izdelkih svoje dejavnosti, vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdelek ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve odgovornih oseb inštituta.

 

12. ZAUPNOST

Vse informacije, ki jih dobimo od naročnika (razen tistih, ki jih da naročnik na voljo javnosti ali ki so pogodbeno dogovorjene) in informacije pridobljene na osnovi naših kontrol/preskusov/pregledov so strogo zaupne. Za zaupne se štejejo tudi informacije, ki so pridobljene s strani tretje stranke (pritožnik, zakonodajalci…). Kadar smo zakonsko ali s strani pristojnega organa pogodbeno vezani, da izdamo zaupno informacijo naročnika, mora biti naročnik o tem tudi obveščen (razen kadar zakon to prepoveduje). O posredovanju tovrstnih informacij (inšpektoratu, ministrstvu, policiji…) stranko obvestimo z dopisom pisno ali preko e-pošte. Stranka s svojim pisnim odgovorom (ali preko e-pošte) potrdi, da je o tem seznanjena. Lahko pa stranka že v naprej podpiše izjavo o seznanjenosti (v sklopu posameznih postopkov za delo kot so npr. pregledi žičnic …).

 

13. PRITOŽBE in PRIZIVI

Pritožbo lahko poda kdorkoli, pod priziv pa razumemo pritožbo stranke-naročnika na rezultat naše kontrole/preskusa/meritve/presoje. Oboje obravnavamo skladno s poslovnikom vodenja kakovosti.

Stranka, ki se je pritožila ali podala priziv na rezultat storitve ima vso pravico do vpogleda v postopek obravnave pritožbe/priziva. V kolikor bo postopek obravnave pritožbe/priziva iz objektivnih razlogov daljši kot običajno, moramo stranko o tem obvestiti (terminsko opredeliti predviden začetek in konec obravnave pritožbe). V vsakem primeru pa moramo stranko obvestiti o samem zaključku in o rezultatu obravnave pritožbe/priziva.